Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Geçici 35 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66325124-201.99-E.79…

 

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci Madde Uygulaması

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Geçici 35

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66325124-201.99-E.7941563

Tarih: 24/05/2019

Konu : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci madde uygulaması.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğiningeçici 35 inci maddesinin birinci fıkrası;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet süreleri;

(a) Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar, borçlanma talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilecek prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden eksik hizmet süresi kadar borçlandırılmak,

(b) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilmek,

(c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, 2925 sayılı Kanuna tabi, Kanunun ek 5 inci maddesi ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek, suretiyle tamamlatılır.” hükmüne amirdir.

Bu şekilde, aylığa hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı koşulunun sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği tespit edilen sigortalıların durumları Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında değerlendirilecek olup, prim ödeme gün sayısı eksikliğinin sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışından kaynaklanması durumunda bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi kapsamında aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler hakkında ne şekilde işlem yapılacağı 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge ile talimatlandırılmıştır.

Eksik hizmet sürelerinin tamamlatılması işlemi “4/a Hizmet Borçlanmaları” programı içerisinde işletime açılan “Geçici 35.Madde Borçlanmaları” menüsünün; “SSİY- Geçici 35 (A)”, “SSİY-Geçici 35 (B)”, “SSİY-Geçici 35 (SGDP/5-G 4/A)”, “SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)”, “SSİY- Geçici 35 (TARIM)”, SSİY- Geçici 35 (4/A İsteğe Bağlı), “SSİY- Geçici 35 (4/B İsteğe Bağlı), “SSİY-Geçici 35 (Vergiden Muaf Kadın İsteğe Bağlı), “SSİY- Geçici 35 (2925 SK.)’ “SSİY Geçici 35 (Ek 5)”, “SSİY- Geçici 35 (Ek 9)” alt menüleri aracılığıyla yapılacak olup, uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuz ekte yer almaktadır.

Söz konusu menüler kullanılarak gerek borçlanma gerekse hizmet kazandırma yoluyla eksik hizmet süresi tamamlanabileceği gibi sigortalıların başvuruları, tahakkuk cetvelinin görüntülenmesi, borç tebliğ yazısının alınması ve başvuru silme işlemleri de bu menü üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Borçlanma ve hizmet kazandırma yoluyla eksik prim ödeme gün sayısını tamamlayacak durumda olan sigortalıların, öncelikle eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla, borçlanma süresi bulunmayanlar ya da borçlanma süreleri ile eksik hizmet süresi tamamlanamayan sigortalıların eksik hizmet süreleri ise hizmet kazandırma yoluyla tamamlatılacaktır.

İlgili menüler aracılığıyla borçlanılan ya da hizmet kazandırılan sürelere ilişkin düzenlenen borç tahakkukunun tahsilatı beklenmeksizin borçlanma süreleri sadece gün sayısı olarak hizmet kazandırılan süreler ise gün ve kazanç olarak tescil ve hizmet dökümünde gösterilecektir.

Eksik hizmet sürelerine ilişkin tahakkuk ettirilecek olan prim asılları ile borçlanma tutarları, öncelikle sigortalı yahut hak sahiplerinin birikmiş aylıklarından mahsup edilecek kalan tutar ise Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Ayrıca, söz konusu borç tutarları ilgililer tarafından da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödenebilecektir. Bu şekilde, borçlanma tutarının tamamının bankaya ödenmesi halinde ilgililerin aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmayacak, bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar toplam borçtan düşüldükten sonra kalan tutar aylıklarından tahsil edilecektir.

1) Eksik hizmet sürelerinin borçlanma yoluyla tamamlatılması

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar için “Geçici 35 inci Madde Borçlanmaları” menüsünün “SSİY- Geçici 35 (A)” ve “SSİY- Geçici 35 (B)” alt menüleri kullanılarak eksik hizmet süresi kadar borçlandırma yapılmak suretiyle eksik hizmet süreleri tamamlatılacak, borç tutarı ise sigortalıların veya hak sahiplerinin borçlanma talebinde bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt sınırının %32’si üzerinden hesaplanacaktır.

Eksik hizmet süresi sadece borçlanma yoluyla tamamlatılacak sigortalılar için “SSİY-Geçici 35 (A)” menüsü, borçlanma ile birlikte hizmet kazandırma yoluyla tamamlatılacak olanların borçlanma süreleri için “SSİY- Geçici 35 (B)” alt menüsü kullanılacaktır. Bu menüler aracılığıyla yapılan borçlanmalar kazançsız olarak sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir.

Örnek 1– 25/5/1988 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığı başlayan (A)’ya 14/10/2011 tarihli tahsis talebine istinaden 5300 gün üzerinden 1/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/10/2017 tarihinde yapılan incelemede, sigortalının 4/1-(a) kapsamındaki 405 günlük hizmeti çakışma nedeniyle iptal edilmiştir. Askerlik yaptığı süreyi borçlanabileceği anlaşılan sigortalının eksik hizmet süresi, askerlik borçlanması talep dilekçesi alınarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 405 gün askerlik borçlanması yaptırılarak tamamlanacağından Geçici 35 (A) alt menüsü üzerinden borçlanma işlemleri gerçekleştirilecek olup, tamamlatılan süreler sadece gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2– 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığını, tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanması nedeniyle 4/1/2011 tarihinde sona erdiren sigortalı (C)’ye 3604 gün üzerinden 1/2/2011 tarihinde geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak, 1/9/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalıya ait 300 günlük hizmetinin ayrıştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Sigortalının, 10/4/1995 doğumlu çocuğundan dolayı doğum borçlanması yapabileceği sadece 200 günlük süresinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumda eksik hizmet süresi doğum borçlanması ile birlikte 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının devam ettirilmesi şeklinde tamamlatılacağından, 200 günlük doğum borçlanması süresi SSİY- Geçici 35 (B) alt menüsünden, kalan 100 günlük süre ise SSİY- Geçici 35 (2925 SK) alt menüsünden hizmet kazandırmak suretiyle tamamlatılacaktır.

Örnek 3– Örnek 2’deki sigortalının 300 günlük hizmetinin çakışma yerine sahte sigortalılık nedeniyle iptal edildiği varsayıldığında, sahte sigortalılık nedeniyle iptal edilen hizmetler sigortalının kasıt ve kusurundan kaynaklandığından, sigortalı için Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

2) Eksik hizmet sürelerinin hizmet verilmek suretiyle tamamlatılması

Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlayamayanlardan tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanlara eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilecektir. Bu kapsamda hizmet verilecek sürelerin tespitinde;

– Sigortalının aylık bağlandıktan sonra gerek ödenmekte olan aylıklarından kesinti yapılmak, gerekse 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi kapsamında tahsil edilmek suretiyle sosyal güvenlik destek primine tabi olunan süreler, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunulan süreler ile Kanunun 4/l-(a) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılan süreler,

– Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince sigortalı sayılmayanlardan. Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında faaliyeti devam edenlerin söz konusu süreleri,

esas alınacaktır.

Ayrıca, aylık bağlandıktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyeti devam edenlerin 1/10/2008 sonrası eksik hizmet sürelerinin tamamlatılmasında. Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 1/10/2008-31/12/2008 süresi 15 gün, www.alomaliye.com 2009 yılı 16 gün, 2010 yılı 17 gün, 2011 yılı 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017 yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı ise 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın %34,5’i üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir. Hizmet verilen süreler prim ödeme gün sayısı ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Bu şekilde hizmet kaydı oluşturulacaklar için “SSİY- Geçici 35 (SGDP/5-G 4/A)”, “SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)” ve “SSİY- Geçici 35 (TARIM)” alt menüleri kullanılacaktır.

Bu kapsamda hizmet kazandırılırken,

– Gerek SGDP gerekse Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında geçen çalışmalardan en eski tarihten başlanmak suretiyle ay içindeki giriş çıkışlar da göz önünde bulundurulacaktır.

– Ay içinde giriş/çıkış var ise hizmet dökümünde kaç gün bildirilmiş ise bildirilen gün sayısı üzerinden; ay içinde giriş/çıkış bulunmuyor ise ilgili dönemlerde 30 günden eksik bildirilse dahi bu dönemler için 30 gün üzerinden hizmet kaydı oluşturulacaktır.

– Eksik hizmet süresinin tamamlatılmasında, ilk aylık bağlanan toplam prim ödeme gün sayısı yerine aylığa hak kazanma koşullan için aranan prim ödeme gün sayısının yerine getirilmesi yeterli sayılacaktır.

– Aylık bağlandıktan sonra 4/1-(b) kapsamında tescili gerektirecek türde bir çalışması bulunan sigortalılardan eksik prim süreleri “SSİY- Geçici 35 (SGDP 4/B)” ve “SSİY- Geçici 35 (TARIM)” alt menüleri ile tamamlatılacak olanlardan 4/1-(b) kapsamında tescili bulunmayanların bu kapsamda tescili yapıldıktan sonra ilgili menüler kullanılarak eksik süreleri tamamlatılacaktır.

Örnek 4- 1/6/1987 tarihinde (4/a) kapsamında sigortalılığı başlatılan (D)’nin 25/1/2016 tarihli tahsis talebine istinaden 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5560 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1/12/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 300 günlük hizmetinin karıştığı tespit edilmiştir. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalının emeklilik sonrası 05/03/2016-18/09/2016 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmasının bulunduğu görülmüştür. Bu sigortalı için aylığa hak kazanma koşulları bakımından aranan prim ödeme gün sayısı 5375 gün olduğundan, bu sürenin tamamlanacağı tarihe kadar, aşağıda gösterildiği şekilde 115 günlük hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Statü

Hizmet Baş. Tarihi Hizmet Bit. Tarihi

Gün Sayısı

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 5/3/2016 31/3/2016 27
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/4/2016 30/4/2016 30
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/5/2016 31/5/2016 30
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/6/2016 28/6/2016 28

Örnek 5– Örnek 4’deki sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi olduğu sürelerin 1/3/2016-30/6/2016 arasında olduğu ve işe giriş-çıkış olmaksızın her ay için bildirilen prim ödeme gün sayısının 5 gün olduğu varsayıldığında bu sigortalı için hizmet kaydı oluşturulurken ay içinde bildirilen gün sayısının 5 gün olduğuna bakılmaksızın her ay için 30 gün olmak üzere eksik sürenin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Statü

Hizmet Baş. Tarihi Hizmet Bit. Tarihi

Gün Sayısı

SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/3/2016 31/3/2016 30
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/4/2016 30/4/2016 30
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/5/2016 31/5/2016 30
SSİY- Geçici35 (SGDP 4/1-(a) 1/6/2016 25/6/2016 25

Örnek 6– 29/11/2005 tarihli tahsis talebine istinaden 1/12/2005 tarihinde (4/b) kapsamında tarafına 9052 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının hizmetlerine, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 350 günlük hizmetinin karıştığı 1/9/2018 tarihinde tespit edilmiştir. Bu sigortalının askerlik hizmetini aylık bağlanmadan önce borçlandığı ve borçlanabilecek başka bir hizmetin bulunmadığı, ancak, (4/b) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi 1/1/2011-30/11/2012 tarihleri arasında çalışmasının bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, aylık bağlanabilmesi için gerekli olan 298 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar SSİY-Geçici 35 (SGDP 4/1-(b)) kapsamında hizmet verilecektir.

Örnek 7- 30/4/2016 tarihli tahsis talebine istinaden 1/5/2016 tarihinde 4/1 -(b) kapsamında 5500 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan ve 200 günlük 4/1 *(a) kapsamındaki hizmeti çakışma nedeniyle 1/2/2018 tarihinde iptal edilen sigortalının, 5/8/2016-1/3/2017 tarihleri arasındaki ziraat odası kaydının, odaya kayıt tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde Kuruma bildirildiği tespit edilmiştir. Buna göre, aylık bağlanabilmesi için gerekli olan 100 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar aşağıdaki şekilde hizmet verilecektir.

Statü

Hizmet Baş. Tarihi Hizmet Bit. Tarihi

Gün Sayısı

SSİY- Geçici 35 (SGDP TARIM) 5/8/2016 13/11/2016 100

Örnek 8– Örnek 7’deki sigortalının ziraat odası kaydının 5/9/2017 tarihinde Kuruma bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 100 günlük eksik hizmet süresi aşağıdaki şekilde tamamlanacaktır.

Statü

Hizmet Baş. Tarihi Hizmet Bit. Tarihi

Gün Sayısı

SSİY- Geçici 35 (SGDP TARIM) 5/9/2017 14/12/2017 100

3) Primini kendi ödeyen sigortalıların eksik hizmet sürelerinin tamamlatılması

(1) ve (2) nci madde kapsamında borçlanma ve/veya hizmet süresi olmayanlar ile bu kapsamlardaki süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlayamayanlardan; isteğe bağlı sigortalılık, 2925 sayılı Kanun, Kanunun ek 5 inci ve ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalılıkları sona erdiği tarihten sonraki bir tarihte tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamlardaki sigortalılıkları devam ettirilmek suretiyle tamamlatılacak olup, hizmet verilen süreler prim ödeme gün sayısı ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Bu şekilde hizmet kaydı oluşturulacaklar için “SSİY- Geçici 35 (4/A İsteğe Bağlı)”, “SSİY- Geçici 35 (4/B İsteğe Bağlı)”, “SSİY- Geçici 35 (Vergiden Muaf Kadın İsteğe Bağlı), “SSİY- Geçici 35 (2925 SK), “SSİY- Geçici 35 (EK5)” VE “SSİY- Geçici 35 (EK9)” alt menüleri kullanılacaktır.

3.1- SSİY- Geçici 35 (4/A İsteğe Bağlı) ve SSİY-Geçici 35 (4/B İsteğe Bağlı)

Bu menü ile gerek 4/1-(a) gerekse 4/1-(b) kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalığı sona erdiği tarihten sonraki bir tarihte tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları tahsis talep tarihinden sonra eksik hizmet süresi kadar devam ettirilecektir.

Eksik hizmet süresi isteğe bağlı sigortalılığı devam ettirilmek suretiyle tamamlanacak olan sigortalıların tahakkuk edecek borç tutarı, talep tarihinde yürürlükte olan prime esas günlük kazancın alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacaktır.

Örnek 9– 506 sayılı Kanun kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılığı 30/4/2007 tarihinde sona erdikten sonra başka da bir çalışması bulunmayan sigortalının 26/5/2008 tarihli tahsis talebine istinaden 1/6/2008 tarihinde 4/1-(a) kapsamında 5362 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1/9/2017 tarihinde yapılan incelemede, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalı ait 150 günlük hizmetin başka bir sigortalıya ait olduğu anlaşılmıştır. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalıya tahsis talebinde bulunduğu 26/5/2008 tarihi ile 150 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Örnek 10– 5510 sayılı Kanun kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılığı 30/6/2010 tarihinde sona erdikten sonra aynı tarihli tahsis talebine istinaden 1/7/2010 tarihinde 4/1-(a) kapsamında 5248 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının hizmetlerine, isim benzerliği nedeniyle başka bir sigortalının 100 günlük hizmetin karıştığı tespit edilmiştir. Borçlanılacak süresi bulunmayan sigortalıya tahsis talebinde bulunduğu 30/6/2010 tarihi ile 100 günlük eksik hizmetin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet kaydı oluşturulacaktır.

3.2- SSİY- GEÇİCİ 35 (Vergiden Muaf Kadın İsteğe Bağlı)

Bu menü ile kadın sigortalılardan vergiden muaf isteğe bağlı sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalığı sona erdiği tarihten sonraki bir tarihte tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları tahsis talep tarihinden sonra eksik hizmet süresi kadar devam ettirilecektir.

Bu menü aracılığıyla hizmet kazandırılacaklar için Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 1/10/2008-31/12/2008 süresi 15 gün, 2009 yılı 16 gün, 2010 yılı 17 gün, 2011 yılı 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017 yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın alt sınırının %32’si üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca, bu kapsamdaki sigortalılar için hizmet kazandırılacak dönemler için vergi muafiyetinin olup olmadığına bakılacak, vergi muafiyeti var ise hizmet kazandırma işlemleri bu menü üzerinden yapılacak, aksi halde hizmet kazandırma işlemine SSİY-Geçici 35 (4/B isteğe Bağlı)” menüsü üzerinden devam edilecektir.

3.3- SSİY- Geçici 35 (2925 SK)

Bu menü ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanması nedeniyle sona erenler ile bu sigortalığı sona erdiği tarihten sonraki bir tarihte tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları tahsis talep tarihinden sonra eksik hizmet süresi kadar devam ettirilecektir. Tahakkuk edecek borç tutarı talep tarihinde yürürlükte olan prime esas günlük kazancın alt sınırının % 32,5’i üzerinden hesaplanacaktır.

Gerek borç tutarının belirlenmesinde gerekse ilgili döneme gün ve kazanç verilmesinde 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı devam ettirilenlerin gün sayısı 15 gün olarak dikkate alınacaktır.

3.4- SSİY- Geçici 35 (EK5)

Bu menü ile Kanunun ek 5 inci maddesi ile 1/5/2008-30/9/2008 süresinde 2925 sayılı Kanuna tabi olup ek 5 kapsamında prim ödeyen sigortalılardan bu sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalılıkların sona erdiği tarihten sonra tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları tahsis talep tarihinden sonra eksik hizmet süresi kadar devam ettirilecektir. Gerek borç tutarının belirlenmesinde gerekse ilgili döneme gün ve kazanç verilmesinde borçlanma süreleri karşılığı tahakkuk ettirilecek borç tutarı, hizmetin verildiği dönem için belirlenmiş olan gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. İlgili dönemin gün sayısı 30 gün olarak, prime esas kazancı ise borç tahakkuku yapılan gün sayısı üzerinden belirlenecektir.

Bu çerçevede; 1/3/2011-31/12/2011 süresi 18 gün, 2012 yılı 19 gün, 2013 yılı 20 gün, 2014 yılı 21 gün, 2015 yılı 22 gün, 2016 yılı 23 gün, 2017 yılı 24 gün, 2018 yılı 25 gün, 2019 yılı 26 gün, 2020 yılı 27 gün, 2021 yılı 28 gün, 2022 yılı 29 gün, 2023 yılı 30 gün üzerinden talep tarihinde geçerli olan prime esas asgari günlük kazancın alt sınırının %34,5’i üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir.

3.5- SSİY- Geçici 35 (EK9)

Bu menü ile Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılığı tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenler ile bu sigortalığın sona erdiği tarihten sonra tahsis talebinde bulunanlardan son statüsü bu kapsamda olanların, tahsis talep tarihinden sonra eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar sigortalılıkları devam ettirilecektir. Tahakkuk edecek borç tutarı talep tarihinde yürürlükte olan prime esas günlük kazancın alt sınırının % 32,5’i üzerinden hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür