SGK Genelgesi 2019/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630-010.06.02-E. 7654939 Tarih: 21/05/20…

 

 

SGK Genelgesi 2019/12

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96597630-010.06.02-E. 7654939

Tarih: 21/05/2019

Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2019/12

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre düzenlenen mahsuplaşma protokolleri, 2016/21 sayılı Genelgegereğince MOSİP uygulaması üzerinden tanımlanma yapılması amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Ancak, Merkezde bulunan yetkilerin taşraya devredilmesi çalışmaları kapsamında, bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tanımlama işlemleri sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezi tarafından yapılacaktır.

Bunun yanısıra bürokrasinin azaltılması ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla geçici iş göremezlik ödeneğine esas iş göremezlik raporlarında yer alan “başhekim onayı” uygulaması, yine bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Buna göre, 2016/21 sayılı Genelgenin;

1- “6.2.Sigortalılara Ödenen Geçici îş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi” başlıklı bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il müdürü veya yetki verdiği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından bu Genelge ekinde yer alan matbu Mahsuplaşma Protokolü (Ek-9) karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra, protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılması amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından MOSÎP uygulamasından mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına tanımlama işlemi için protokol örneği gönderilmeyecektir. Mahsuplaşma programının işleyişi ile ilgili bilgiler e-Ödenek Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır.”

2- “6.7.3.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi İle İlgili Diğer Konular” başlıklı bölümünün on birinci paragrafında yer alan, “Diğer taraftan elektronik ortamda düzenlenen raporların ivedilikle ödenebilmesi için sağlık hizmet sunucusu başhekimlerince en kısa zamanda onaylanması gerekmektedir.” cümlesi ile on dört ve on altıncı paragrafları metinden çıkarılmıştır.

3- “6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı metinden çıkarılmış ve dördüncü paragrafında yer alan “Onay” ifadesinden önce gelen “Başhekimlik Onayı bölümü ile İş Göremezlik Belgesi’nin,” ifadeleri metinden çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı