Bu Tebliğin amacı, yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini teminen 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıların elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

29 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30640

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini teminen 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıların elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Elektronik ortam: Bakanlıkça oluşturulan ve yapı sahipleri ile yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının belirlenmesini sağlayan yazılım sistemini,

c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

ç) Kanun: 4708 sayılı Kanunu,

d) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,

e) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

f) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,

g) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Yapının grubu: Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen grubu,

h) Yönetmelik: 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplam Yapı İnşaat Alanı, Görev ve Sorumluluklar

Toplam yapı inşaat alanı

MADDE 4 – (1) Toplam yapı inşaat alanı 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca belirlenir.

(2) Güçlendirme, değiştirme, ilave kat ve benzerleri gibi yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam bedeli ve toplam alanın esaslı tadilat veya güçlendirme gibi iş için tanzim edilen keşfe orantısı yoluyla tespit edilir. Bu keşif bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.

(3) Yapımına ruhsatsız olarak başlanan veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında denetimine fenni mesullerce başlanan yapıların Kanun kapsamında devam etmesinin gerekmesi halinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam denetim hizmet bedeli ve toplam alanın yapının geriye kalan kısmının denetim hizmet bedeli ile inceleme bedeli toplamına orantısı yoluyla bulunur. Bu inceleme bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.

Proje müellifinin görev ve sorumluluğu

MADDE 5 – (1) Kanun kapsamında yapılacak yapının Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca belirlenen grubu, toplam yapı inşaat alanı, yapı inşaat alanı ve adres bilgileri elektronik ortama yapı sahibinin, yapının etüt ve projelerini hazırlaması için anlaştığı proje müelliflerinden Bakanlıkça belirlenen proje müellifi tarafından girilir.

İlgili idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 6 – (1) Proje müellifi tarafından elektronik ortama girilen yapıya ilişkin bilgiler ilgili idare tarafından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanır.

(2) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli veya kısmi bitmiş olan işler için yeniden bir sözleşme imzalanmak istenmesi halinde ise yapı sahibi tarafından bir dilekçe ile ilgili idaresine başvurulur ve gerekli onay ilgili idarece verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Sıralanmasına ve

Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda sıralanması

MADDE 7 – (1) O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1/1/2019 tarihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada Yönetmelikle belirlenecek her bir yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır.

(2) Yapı denetim kuruluşlarının puanlandırılmasına ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) 1/1/2019 tarihinden sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir.

b) Puanlandırmalarda, katma değer vergisi hariç sözleşme bedelleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin kuruşa tekabül eden bölümleri iki basamağa kadar dikkate alınır.

c) Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez.

ç) Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru sıralanır.

(3) Yapı denetim kuruluşunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapının geriye kalan kısmına tekabül eden yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeli kadar puan yapı denetim kuruluşunun o yapı grubu için topladığı puanından minha edilir.

(4) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması halinde;

a) Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini müteakip 30 gün içinde yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı sahibinden kaynaklanan nedenlerle imzalanmaması ve yapı denetim kuruluşunun talebi doğrultusunda bu konunun ilgili idarece teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun, o iş için görevlendirilmesi kaldırılır ve bu işin puanı o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.

b) Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda görevlendirilmesini müteakip 30 gün içinde yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle imzalanmaması ve yapı sahibinin talebi doğrultusunda bu konunun ilgili idarece teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun, o iş için görevlendirilmesi kaldırılır.

(5) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı grubunun değişmesinin gerekmesi halinde;

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yalnız yapı grubunun değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece yapılır.

b) Yapı ruhsatı alınmadan yapı grubunun değişmesi gerektiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlıkça o yapı için elektronik ortamda yapılan görevlendirme iptal edilerek, bu işin puanı yapı denetim kuruluşunun o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.

c) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun yanlış belirlendiğinin tespit edilmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puanına eklenir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapının Yönetmelikte belirtilen grubunun tadilat nedeniyle değişmesinin gerekmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puana eklenir ve önceki eklenen puan ise bir önceki grubu için topladığı toplam puandan minhaedilir.

(6) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın değişmesinin gerekmesine ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanının değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece yapılır.

b) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın artması halinde inşaat alanın arttığı tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve artan inşaat alanı miktarı dikkate alınarak yapı denetim hizmet sözleşmesinin artan bedeli hesaplanır ve bu kadar puan kuruluşun o grup için topladığı puana ilave edilir.

c) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın azalması halinde sözleşmenin imzalandığı tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve azalan inşaat alanı dikkate alınarak yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin azalma miktarı hesaplanır ve bu kadar puan kuruluşun o grup için topladığı puandan minha edilir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra toplam yapı inşaat alanın yanlış belirlendiğinin tespit edilmesi halinde yapı inşaat alanın değiştiği tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve doğru olan yeni toplam inşaat alanı esas alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapı grubu için topladığı puanına yeniden eklenir.

(7) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanı ve yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde;

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanı ve yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece yapılır.

b) Yapı ruhsatı alınmadan yapı grubunun değişmesi gerektiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlıkça o yapı için elektronik ortamda yapılan görevlendirme iptal edilerek, bu işin puanı yapı denetim kuruluşunun o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.

c) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun ve/veya toplam yapı inşaat alanının yanlış belirlendiğinin tespit edilmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve o anki toplam yapı inşaat alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puanına eklenir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun ve toplam yapı inşaat alanının tadilat nedeniyle değişmesinin gerekmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yapının yeni grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve yapının o anki toplam yapı inşaat alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puana eklenir ve önceki eklenen puan ise bir önceki grubu için topladığı toplam puandan minha edilir.

(8) Yapı denetim kuruluşlarının o grup için yapılan puanlandırmada puanlarının aynı olması halinde belge numarası küçük olan kuruluş o grup için yapılan sıralamada üstte yer alır.

(9) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan izin belgesi alan yapı denetim kuruluşlarının ilk kez sıralamaya alınmasına ve sıralamadan çıkan kuruluşların yeniden sıralamaya alınmasına ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıralamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşları, merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada o il merkezli kuruluş veya kuruluşlar bulunması halinde belge aldıktan 90 gün sonra, on ikinci fıkra kapsamında kalmamaları koşuluyla sıralamaya alınır.

b) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıralamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşlarından, kuruluşların izin belgesi aldığı tarih veya bu tarihten sonra merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada o il merkezli herhangi bir kuruluş bulunmaması veya kalmaması halinde belge aldıktan sonra 90 gün süreyi beklemeksizin belge numarası en küçük olan yapı denetim kuruluşu ve bu kuruluş ile aynı tarihte belge alan yapı denetim kuruluşları on ikinci fıkra kapsamında kalmamak koşuluyla sıralamaya alınır. Ancak bu kuruluşların on ikinci fıkra kapsamında kalması halinde hak bir sonraki tarihte izin belgesi alan yapı denetim kuruluşu veya kuruluşlarına geçer.

c) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara ilk kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları her bir grup için yapılan sıralamaya o gruptaki en az puanlı kuruluşa puanı eşit kabul edilerek dahil edilir.

ç) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara ilk kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları sıralamada o il merkezli herhangi bir kuruluş bulunmaması halinde izin belgesi iptal edilen ve Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kalan yapı denetim kuruluşları hariç sıralamada yer almayan o il merkezli her bir grup için en az puanlı yapı denetim kuruluşuna puanı eşit kabul edilerek her bir grupta sıralamaya alınır.

d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında o il merkezli puanı olan bir yapı denetim kuruluşunun bulunmaması halinde birinci fıkra uyarınca yapılan sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara ilk kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşu puansız olarak sıralamaya dahil olur.

e) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara puanlı olarak yeniden dahilolacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları her bir grup için yapılan sıralamaya puanı o gruptaki en az puanlı yapı denetim kuruluşundan az ise puanı bu kuruluşa eşit kabul edilerek, fazla ise kendi puanıyla dahil edilir. Sıralamada yapı denetim kuruluşu bulunmaması halinde ise kendi puanıyla sıralamaya girer.

f) Birinci fıkra uyarınca o il için yapılan ilk sıralamadan sonra ilk kez veya yeniden sıralamaya giren o il merkezli yapı denetim kuruluşu sıralamada yer alan kuruluşlara eşit puanla sıralamaya girmesi halinde sıralamadaki bu kuruluşların altında sıralamaya alınır.

g) Birinci fıkra uyarınca o il için yapılan ilk sıralamadan sonra ilk kez veya yeniden sıralamaya giren birden fazla o il merkezli yapı denetim kuruluşunun aynı anda aynı puanla sıralamaya girmesi halinde bu kuruluşlar arasında belge numarası küçük olan sıralamaya daha üstte alınır.

(10) Takvim yılı içinde sıralamadan ilk çıkarılmalarını müteakip 30 gün içerisinde sıralamaya dönen yapı denetim kuruluşları mevcut kendi puanıyla sıralamaya geri döner.

(11) Diğer illerde yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen durumlar ve esaslar çerçevesinde sıralamaya alınır:

a) Faal yapı denetim kuruluşu bulunmayan ilde valilik binası esas alınarak en yakın ilde sıralamada yer alan ve üç gruptaki toplam puanı en az olan kuruluş kendi puanıyla o il için Bakanlıkça üç grup için yapılan sıralamaya da alınır.

b) Faal yapı denetim kuruluşu bulunmayan il için sıralamaya alınan yapı denetim kuruluşu bu sırada o ilde görevlendirme yapılabilecek iş varsa sıralamaya alınmasını takip eden, yoksa sıralamaya alındıktan sonra o ilde görevlendirilebileceği bir yapı için ilgili idarece 6 ncı madde uyarınca verilen ilk onayı takip eden 15 gün içinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayamazsa diğer il için verilen bu hakkını kaybeder. Bu durumda sırasıyla diğer ilde faaliyet hakkı, sıralamada olan ve üç gruptaki toplam puanı az olandan çoğa doğru en yakın ilde bulunan diğer yapı denetim kuruluşuna, en yakın ildeki kuruluşların şartları sağlayamaması halinde ise valilik binası esas alınarak bir sonraki yakın ildeki sıralamada yer alan kuruluşa puan esasına göre verilir.

c) Puanların eşit olması halinde belge numarası küçük olan yapı denetim kuruluşuna öncelik verilir. Valilik binası esas alındığında mesafelerin eşit olması halinde ise alfabetik sıralamaya göre hareket edilir.

ç) O il merkezli bir yapı denetim kuruluşunun sıralamaya girmesi halinde diğer ilden gelen yapı denetim kuruluşu o il için yapılan sıralamadan çıkarılır.

d) Diğer ilde sıralamaya alındıktan sonra yapı denetim kuruluşunun diğer ilde sıralamada bir yılı doldurması halinde bu fıkra uyarınca diğer il için yeniden sıralamaya kuruluş alınır. Şartları sağlaması halinde aynı yapı denetim kuruluşu tekrar diğer il için sıralamaya alınabilir. Diğer il için yeni bir yapı denetim kuruluşunun sıralamaya alınması halinde bir önceki yapı denetim kuruluşu bu il için sıralamadan çıkarılır.

e) Diğer ildeki sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşu diğer ilde görev üstlendiği yapıların denetimine sorumluluğundan düşene kadar devam eder.

(12) Yapı denetim kuruluşları;

a) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşları ceza süresi boyunca,

b) Bakanlıkça belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim kuruluşları belgesini tekrar alıncaya kadar,

c) Yapı denetim izin belgesinin vizesi sona eren yapı denetim kuruluşları vize yaptırıncaya kadar,

ç) Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen asgari donanım ve şartları sağlamayan yapı denetim kuruluşları bu şartları sağlayıncaya kadar,

d) Yönetmelikle kendileri için belirlenen yetki sınırını dolduran yapı denetim kuruluşları yetki sınırının altına ininceye kadar,

e) Sorumluluk üstlendiği herhangi bir yapıda ayrılan denetim elemanının yerine ayrılmasını takip eden otuz iş günü içerisinde yeni birini görevlendirmeyen yapı denetim kuruluşları yeni bir denetim elemanı görevlendirilinceye kadar,

sıralamadan çıkarılır.

Yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşunun belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İlgili idarece 6 ncı madde gereği verilen onayın sırası gözetilerek yapının bulunduğu ilde 7 nci madde kapsamında yapının yer aldığı yapı grubu için yapılan sıralamada en üstte yer alan yapı denetim kuruluşu elektronik ortamda o yapı için yapı denetimi hizmet sözleşmesini imzalamak üzere belirlenir.

(2) En üstte yer alan yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceği iş nedeniyle daha önce yeni iş almaktan men cezası almış olması halinde yapının yer aldığı yapı grubu için yapılan sıralamada yer alan bir sonraki yapı denetim kuruluşu belirlenir.

(3) Yeni iş almaktan men cezası alınmasına sebep olan yapının, bulunduğu il için yapılan sıralamada, denetim sorumluluğunu üstlenebilecek o yapı nedeniyle yeni iş almaktan men cezası almış olan yapı denetim kuruluşundan başka bir yapı denetim kuruluşunun bulunmaması halinde;

a) Denetim sorumluluğunu üstlendiği yapı nedeniyle yapı denetim kuruluşunun yeni iş almaktan men cezası alması ve bu yapının bulunduğu il için yapılan sıralamada o kuruluştan başka bir yapı denetim kuruluşunun bulunmaması halinde 7 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde valilik binası esas alınarak en yakın ilde yapının yer aldığı gruba dair yapılan sıralamada yer alan yapı denetim kuruluşu Bakanlıkça elektronik ortamda bu yapı için görevlendirilir.

b) Valilik binası esas alındığında mesafelerin eşit olması halinde ise alfabetik sıralamaya göre hareket edilir.

c) En yakın ilde sıralamada yer alan yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaktan men cezasına sebep olan yapı için bu maddede belirtilen şartları sağlayamaması halinde valilik binası esas alınarak en yakın diğer ilden bir yapı denetim kuruluşu elektronik ortamda görevlendirilir.

(4) Elektronik ortamda görevlendirilen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini müteakip yirmi gün içinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmemesi durumunda;

a) Elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini müteakip yirmi gün içerisinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirerek yapının sorumluluğunu üstlenememesi halinde bu hakkını kaybeder ve Bakanlıkça bu yapı için birinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yeniden elektronik ortamda görevlendirme yapılarak, sorumluluğu yirmi gün süre içerisinde üstlenemeyen yapı denetim kuruluşu 7 nci madde uyarınca yapılan sıralamadan yirmi gün süreyle çıkarılır.

b) Bu fıkra hükmüne göre sıradan çıkarılma işlemleri sıradan çıkarılmayı gerektiren eylemin gerçekleştiği tarihi takip eden yirmi gün süreyle uygulanır.

(5) Elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemleri Bakanlıkça her iş günü mesai bitimini müteakip yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.