Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30641

Karar Sayısı: 530

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1 – 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan bankalar” ifadesi “8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen Kamu Sermayeli Bankalar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sahiplerine” ibaresi “sahiplerini” şeklinde, “koşullara” ibaresi “koşullan” şeklinde ve “belgelere” ibaresi “belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça” ibaresi “Bakanlıkça belirlenerek” şeklinde, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, aksine bir karar verilinceye kadar, bankalardan sağlanacak krediler için uygulanır.”

MADDE 4– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Faiz destekli krediler, Bakanlıkça onaylandıktan tarihte geçerli olan Bakanlar Kurulu Kararı veya Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine tabidir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurulmuş olması gerekir. Bu Karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren bir yıldır.

(4) 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57 nci maddesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 32 nci maddesi kapsamında konut edinimi amacı taşıyan faiz destekli yapım ve edinme kredileri, bankalarca konut finansman kredisi olarak kullandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablodaki “Faiz Desteği Oranı” ibaresi “Faiz Desteği Oranı (Yıllık)” şeklinde, “Azami Ödemesiz Dönem” ibaresi “Azami Anapara Ödemesiz Dönem” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2012 28440

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi

Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2014 28889
10/4/2015 29322
27/1/2016 29606
12/1/2017 29946
30/12/2017 30286