Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi anonim ortaklıklar için, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllık hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan net satış hasılatı tutarları dikkate alınır.

19 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30540

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatifler ile kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin, paylarının çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğe tabi bir kooperatif veya kooperatif birliği tarafından doğrudan bir anonim ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının yüzde elli ve üzerine veya yönetim kontrolüne sahip olunması durumunda söz konusu anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş kabul edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamına giren anonim ortaklıklarla ilgili olarak; pay sahibi kooperatif veya kooperatif birliği aynı olmak koşuluyla, her bir anonim ortaklık için ayrı ayrı veya ortaklıkların tamamı bakımından yıllık en az elli milyon Türk Lirası net satış hasılatı yapmış olma şartı aranır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

b) Finansal tablolar: 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide veya bireysel yıllık finansal tabloları,

c) Halka açık ortaklık, anonim ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kooperatif: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun birinci maddesinde tanımlanan ortaklıkları,

e) Kooperatif birliği: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda düzenlenen kooperatif birlikleri ile kooperatifler merkez birliklerini,

f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

g) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

ğ) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

h) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan kontrol gücünü,

ifade eder.

Haber Arası Reklam

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Kapsamına Alınma

Satış hasılatının tespitine ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen net satış hasılatının tespitinde;

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi anonim ortaklıklar için, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolar,

b) (a) bendi kapsamına girmeyen anonim ortaklıklar için, TTK’nın 397 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar,

dikkate alınır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tabloların bulunması durumunda, konsolide finansal tablolar esas alınır.

(3) TMS/TFRS’nin isteğe bağlı olarak uygulanması durumunda TMS/TFRS kapsamında hazırlanan finansal tablolar esas alınır. https://goo.gl/RkqgJX

(4) Aynı kooperatif veya kooperatif birliği tarafından birden fazla anonim ortaklığın paylarının çoğunluğuna sahip olunması durumunda, ortaklıkların tamamı bakımından yıllık net satış hasılatının tespitinde; bu ortaklıkların her birinin yıllık net satış hasılatı tutarlarının toplamı dikkate alınır. Söz konusu ortaklıkların birbirlerine yaptıkları satışlardan elde edilen hasılat tutarları, mükerrer hesaplamayı engelleyecek biçimde mahsup edilir.

Kurula başvuru

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren anonim ortaklıkların, şartların sağlandığının kesinleşmesinden itibaren Ek-1’de yer alan belgelerle on iş günü içinde Kurula başvurmaları zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Muafiyetler

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan ve bu Tebliğde yer almayan yükümlülük ve muafiyetleri için, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için geçerli olan hükümler ilgisi nispetinde kıyasen uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorunda değildir.

Finansal raporlar ve bağımsız denetim

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile 12/6/2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:X, No:22)’in uygulaması bakımından, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkrada anılan Tebliğler uyarınca kamuya açıklanacak bilgi ve belgeler Kurula iletilir. Kurul, bu bilgi ve belgeleri internet sitesinde kamuya açıklar.

Kurumsal yönetim

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ni, söz konusu Tebliğ uyarınca belirlenen birinci gruptaki ortaklıklar için geçerli olan hükümler çerçevesinde uygulamakla yükümlüdür. Kurumsal Yönetim Tebliğinde işlem fiyatına bağlı olarak belirlenmiş oranlar dikkate alınmaz.

(2) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kamuya açıklanacak bilgi ve belgeler Kurula iletilir. Kurul, bu bilgi ve belgeleri internet sitesinde kamuya açıklar.

Kanun kapsamından çıkma

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki şirketlerin Kanun kapsamından çıkma başvuruları, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Kanun kapsamından çıkma koşullarının sağlanmasında (II-16.1) nolu Tebliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen koşullar kooperatifler için; aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının doğrudan ve/veya dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması” ifadesi ile 7 nci maddesinde belirtilen koşullar  ise kooperatif birlikleri için dikkate alınır. Söz konusu maddelerdeki şartların sağlanması sonucunda Tebliğ kapsamına giren anonim ortaklıklar Kurul tarafından Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, (II-16.1) nolu Tebliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulların sağlanması durumunda da Kurul tarafından Kanun kapsamından çıkarılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların bu Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara uyumundan ortaklıkların yönetim kurulları sorumludur.

Kurul ücreti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden paylarının nominal değeri üzerinden binde iki oranında Kurul ücreti alınır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen düzenleme yürürlüğe girinceye kadar, vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve ilgili vergi dairesine beyan edilen yıllık hesap dönemine ait gelir tabloları dikkate alınır.

(2) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi anonim ortaklıklar için, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllık hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan net satış hasılatı tutarları dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

EK-1

KANUN’UN 16 NCI MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI UYARINCA PAYLARI HALKA ARZ OLUNMUŞ SAYILAN ANONİM ORTAKLIKLAR TARAFINDAN YAPILACAK BAŞVURU EKİNDE SUNULACAK BELGELER

1) Başvuru formu,

2) Kooperatif veya kooperatif birliğinin ve ortaklığın noter onaylı imza sirküleri,

3) Kooperatif veya kooperatif birliğinin ve ortaklığın, yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, temsile yetkili kişilerce imzalı ana/esas sözleşmesi,

4) Halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığının tespitine ilişkin ortaklık beyanı ile Tebliğ’de yer alan şartların sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeler,

5) Kooperatif veya kooperatif birliğinin son yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listeleri, son durum itibarıyla ortak sayısını gösteren pay defteri örneği ve ortak sayısının tespitine mesnet diğer belgeler,

6) Ortaklığın son yıllık hesap dönemine ait finansal tablolar.