IHS 4410 esas olarak; herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak ve bu İHS’ye uygun olarak söz konusu işe yönelik raporlama yapmak amacıyla görevlendirilen bir denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir.

İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı’ndan

IHS 4410 esas olarak; herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak ve bu İHS’ye uygun olarak söz konusu işe yönelik raporlama yapmak amacıyla görevlendirilen bir denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir. Söz konusu Standartta finansal bilgileri derleme işi, bir işletmeye ait finansal bilgilerin geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması ve sunumunda yönetime yardımcı olmak için denetçinin, muhasebe ve finansal raporlama alanlarındaki uzmanlığını kullandığı ve bu İHS uyarınca raporlama yaptığı iş olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, TTK’nın 400’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, denetçinin denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremeyeceği, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamayacağı düzenlenmektedir.

Bu itibarla; denetçi, TTK’nın 397 ilâ 406 ncı maddeleri kapsamında bağımsız denetçi olarak görev aldığı şirketlere finansal bilgileri derleme işi sunamaz. Bundan dolayı İHS 4410, mevzuatla başka bir şekilde yasaklanmadığı sürece denetçiden -bağımsız denetçi olarak görev almadığı bir işletme nezdinde- bir finansal bilgileri derleme işi yürütmesi talep edilmesi durumunda kullanılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.