5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin

16 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30511

Karar Sayısı: 42

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir,

15 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

15/8/2018 TARİHLİ VE 42 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Devlet Katkısı Ödeme Süresi

MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (2) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (3) Bu Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.