4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30511

Karar Sayısı: 41

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

15/8/2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Haber Arası Reklam
G.T.İ.P. NO Mal İsmi

Vergi

Tutarı

(TL)

Birimi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 1,9944 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 1,9944 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri 1,9944 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktant (RON) 98 veya daha fazla olanlar) https://goo.gl/RkqgJX

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,1575 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2,1575 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2,1575 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ‘i geçmeyenler) Motorin

1,3610 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ş.Abacı) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ‘i geçmeyenler) Motorin

1,3610 Litre
2711.12 (Sıvılaştırılmış)

Propan

0,8105 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)

Bütan

0,8105 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

0,8105

0,8105

Kilogram

Kilogram

2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan 0,8105 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar) Bütan 0,8105 Kilogram

MADDE 2– (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

17/5/2018 30424