Ürün Künyeleri Hakkında Genelge T.C. TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı : 42352526-010.06.02 Konu : Ürün Künyeleri GENELGE (2018/1) 595..

 

 

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 42352526-010.06.02

Konu : Ürün Künyeleri

GENELGE

(2018/1)

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; künye: malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak tanımlanmıştır. Mezkûr Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında ise perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların; malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin, kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 42 nci maddesinde de; bildirim yapıldıktan sonra, Hal Kayıt Sistemi (Sistem) tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulacağı, künyenin, malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içereceği, her bir künye için Sistem tarafından özgün bir künye numarasının üretileceği, bu numara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgilerin, bildirimde bulunulan mal miktarına göre ilgililer tarafından Sistem üzerinden belge veya barkodlu etiket olarak basılacağı belirtilmiştir.

21/09/2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde ise künyelerin, Sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında künye olarak basılabileceği, tek mal için tekli künyelerin, aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde, bu mallar için tekli ya da çoklu künyelerin kullanılabileceği, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künyelerin ise etiket formatında basılacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Künyelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- Tekli ve/veya çoklu künyeler bildirimi yapan kişilerce basılır.

2- Künyelerin toptancı hali çıkışında kontrolü zorunludur. Künyesi bulunmayan malların toptancı halinden çıkışına izin verilmez. https://goo.gl/RkqgJX

3- Denetimler; künye belgeleri, künye numaraları, plaka veya belge numaralarının Sistem üzerinden kontrol edilmesi suretiyle yapılır. Perakende satış yerlerindeki denetimlerde ise etiket formatındaki künyelerin ibrazı istenir.

4- Künyeler aşağıda gösterilen şekilde basılarak kullanılır.

a) Doğrudan üreticilerden satın alınan malları perakende satışa sunan kişilerce (market, manav ve pazarcı) yapılan bildirimlerinde, künyeler (tekli, çoklu ve etiket formatında) bildirimi yapan kişilerce Sistem üzerinden basılarak kullanılır.

Örnek 1– Sisteme kayıtlı olan marketin üreticilerden satın alım bildirimi yaparak aldığı malları tasnifleme ve ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolara göndermesi halinde bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) market tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerlerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu veya etiket formatında) yine marketler tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 2– Sisteme kayıtlı pazarcının üreticilerden satın alım bildirimi yaparak aldığı malları perakende satış yerine göndermesi halinde bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu ve etiket formatında) pazarcı tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 3– Depo/tasnif ve ambalajcı sıfatıyla Sisteme kayıtlı kişilere sevk edilen mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan komisyoncu, üretici, sanayici, market vb. tarafından, bu malların geri sevklerinde ise künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan depo/tasnif ve ambalajcı sıfatına sahip kişiler tarafından basılarak kullanılır.

b) Sisteme kayıtlı perakendecilere yönelik yapılan bildirimlerde, künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan, etiket (Ş.Abacı) formatındaki künyeler ise bildirimin yapıldığı perakendeciler tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 1– Toptancı halinde faaliyet gösteren hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından Sisteme kayıtlı marketin tasnifleme veya ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolarına gönderilmek üzere yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu veya etiket formatında) market tarafından basılır. Söz konusu malların doğrudan perakende satış yerlerine/şubelere gönderilmesi halinde tekli veya çoklu künyeler hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından, etiket formatındaki künyeler ise market tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 2– İthalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından Sisteme kayıtlı marketin tasnifleme veya ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolarına gönderilmek üzere yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) ithalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) market tarafından basılır. Söz konusu malların doğrudan perakende satış yerlerine/şubelere gönderilmesi halinde tekli veya çoklu künyeler ithalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından, etiket formatındaki künyeler ise market tarafından basılarak kullanılır.

c) Sisteme kayıtlı olmayan perakendecilere yönelik son tüketim yeri bildirimlerinde, künyeler (etiket formatında), bildirimi gerçekleştiren komisyoncu, hal içi tüccar, ithalatçı, üretici ve üretici örgütü tarafından basılarak perakendecilere teslim edilir.

Örnek 1– Toptancı halinde faaliyet gösteren hal içi tüccar/komisyoncu tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi işlemi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) hal içi tüccar/komisyoncu tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

Örnek 2– Toptancı halinde veya hal dışında faaliyet gösteren üretici örgütleri ile Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) üreticiler/üretici örgütleri tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

Örnek 3– Toptancı hali dışında faaliyet gösteren ithalatçılar tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) ithalatçılar tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

d) Sebze ve meyveleri münhasıran kendi tüketimlerinde ya da sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanan lokanta, otel, yemekhane, yurt, hastane ve sanayici gibi son kullanıcılar tarafından satın alınan mallar için etiket formatındaki künye kullanılmaz.

5- Toptancı hal içinde ya da dışında yapılan denetimlerde işbu Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer verilen hükme göre hareket edilir.

6- İşbu Genelge hükümlerine uygun hareket etmeyen toptancı hallerine 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem tesis edilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar