Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 ta…

 

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması

25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30459 (Mükerrer)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bölünen şirketin sertifika sahibi olması durumunda, devralan şirketin sertifikalandırılmasında bölünen şirketten devralınan tesisler için yapılacak yerinde incelemede, bölünen sertifika sahibi şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki tesislere bakılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 160 ıncı madde uyarınca yapılacak kontroller kapsamında dikkate alınır.”

“(12) Birinci fıkranın (g) bendinin uygulanmasında, kara yolu taşımacılığı kapsamında tescil edilen transit beyanlarına ilişkin olarak Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi, dördüncü fıkrasının (d) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 160 ıncı madde uyarınca yapılacak kontroller kapsamında dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.”

“(2) Birinci fıkranın (f) bendi kapsamı eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemlerinin;

a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “61,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve on üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça belirlenecek elektronik formatta” ibaresi “Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlıkça belirlenecek” ibaresi “Ek-7’de yer alan” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “59 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 78 inci maddenin üçüncü fıkrası, 99 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 124 üncü maddenin üçüncü fıkrası” ibaresi “59 uncu maddenin birinci fıkrası, 78 inci maddenin birinci fıkrası, 99 uncu maddenin birinci fıkrası ve 124 üncü maddenin birinci fıkrası” olarak değiştirilmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve 8 inci maddede sayılan koşulların sağlandığının kabulü  için ikinci fıkra uyarınca düzenlenen Ek-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda,  “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere hiçbir sorudan sıfır puan alınmamış olması ve bu formun “III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü” bölümünde belirtilen istisna halleri hariç olmak üzere, “uygulanamaz” olarak belirlenen soruların dışındaki sorulardan üçer puan alınmış olması gerekmektedir.

(14) Sekizinci fıkranın uygulanmasında, 8 inci maddede sayılan koşulların sağlandığının kabulü için yedinci fıkra uyarınca düzenlenen Ek-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda,  “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere bu koşullara ilişkin hiçbir sorudan sıfır puan alınmamış olması ve  bu formun “III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü” bölümünde belirtilen istisna halleri hariç olmak üzere, “uygulanamaz” olarak belirlenen soruların dışındaki bu koşullara ilişkin sorulardan üçer puan alınmış olması gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerden ticaret siciline kayıtlı olduğu yer bilgisinde değişiklik olması halinde, değişikliğe ilişkin başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir. Başvurunun gönderildiği bölge müdürlüğü tarafından başvuru sahibi adına değişiklik öncesi geçerli olan sertifika tarihi ile aynı tarihli, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan formata uygun yeni numaralı sertifika düzenlenir, ancak yeni sertifika numarasında yer alan “yıl” hanesinde yeni sertifikanın düzenlendiği yıl değil, sertifikanın ilk düzenlendiği yıl yer alır ve sertifika numarası o yıla ait sertifikayı devir alan bölge müdürlüğünün kayıtlarında yer alan en son sıra numarasını takip edecek şekilde verilir.

(8) Yedinci fıkra uyarınca firma adına düzenlenen yeni sertifikaya ilişkin olarak, firma adına değişiklik öncesinde düzenlenmiş olan sertifikaya ve sertifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmalara ilişkin uygulanmış olan askıya alma, geri alma ve iptale ilişkin hükümler saklıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

Sertifika alınmasından sonra değişiklik yapılması

MADDE 18/A – (1) Sertifika sahibince, aşağıda belirtilen hususlarda değişiklik olması durumunda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan yetkinlikte yeni kişilerin görevlendirilmiş olması,

b) Mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması gibi değişiklikler olması.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında;

a) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin yapılacak bildirimde, şirket ortaklığına alınan, şirketin yönetim kurulunda görevlendirilen veya gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi verilen yeni kişiler için düzenlenmiş 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan adli sicil belgeleri ve duruma göre Ek-3’te yer alan örneğe uygun beyan formları birinci fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde ibraz edilir. Bu belgelerin bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, ibraz edilinceye kadar 154 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Birinci fıkranın (b) bendine ilişkin yapılacak bildirimde Ek-2’de yer alan soru formunun ilgili bölümleri doldurulur ve yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan yeni talimat ve sözleşme gibi bilgi ve belgeler soru formuna eklenir. Bu durumda;

1) Bu bildirimin ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip on beş iş günü içerisinde bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceği yeter sayı ve yetkinlikte personelden oluşan bir inceleme heyeti oluşturulur.

2) Oluşturulan heyet tarafından, otuz iş günü içerisinde bildirime konu olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin Ek-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunun ilgili bölümleri doldurularak Genel Müdürlüğe beş iş günü içerisinde iletilir.

3) (2) numaralı alt bent uyarınca Genel Müdürlüğe iletilen yerinde inceleme değerlendirme formu Genel Müdürlükçe yirmi iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme neticesinde gerekli görülmesi halinde sertifika sahibinden soru formuna ilişkin ek bilgi ve belge ibraz edilmesi istenebilir. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen unsurların 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşılamadığının tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur ve ilgili bölge müdürlüğünce 154 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan inceleme neticesinde 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşıladığı tespit edilen tesisler, bu tespitten sonra 160 ıncı madde uyarınca gerçekleştirilecek ilk yerinde izleme faaliyeti kapsamında bu koşulları sağlamaya devam edip etmediğinin tespiti açısından izlemeye tabi tutulur. 160 ıncı madde uyarınca henüz izlemeye tabi tutulmamış bir tesisin 59 uncu maddenin birinci fıkrası, 78 inci maddenin birinci fıkrası, 99 uncu maddenin birinci fıkrası ve 124 üncü maddenin birinci fıkrası gereği izin/yetki kapsamına alınmasının istenilmesi halinde 13 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca yerinde inceleme işlemi başlatılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkranın (c) bendine göre” ibaresi “birinci fıkraya göre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az bir yıldır” ibaresi “sözleşme kapsamında” olarak ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi ile aynı maddenin ikinci ilâ altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması ve (a) bendinde belirtilen sözleşmede taşınacak eşyaya ve taşıma aracına yönelik olarak uygulanacak güvenlik tedbirlerine ve bu tedbirlerin kontrol edilmesine ilişkin hüküm bulunuyor olması.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmeye hazır olan eşya, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında olan tesiste taşıma aracına yüklenmek üzere açık veya kapalı, yeterli aydınlatma düzenine sahip olan bir yere konulur ya da bu yerde taşıma aracında yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bekletileceği yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden çıkartılırken devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır. Bu suretle eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu beyan sahibince gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmiş olur. Eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur ve eşya, tesisten çıkışına izin verilinceye kadar ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altında bekletilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun beyan sahibince gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, yüklü olarak bekletilen taşıma aracı veya eşya araca yüklenmemişse yükleme yapılan araç 58 inci madde hükümleri uyarınca, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı esnada bulundurulduğu yerde muayene ile görevli memur gelinceye kadar mücbir sebepler hariç müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(7) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, dördüncü fıkra uyarınca yapılan kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesise gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(9) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasının ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden izinli gönderici tarafından taşınması halinde;

a) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir.

b) Transit beyannamesi için teminat verilmesi gereken hallerde, hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

c) Transit süresi sistem tarafından her bir transit beyannamesi bazında otomatik olarak verilir.

d) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(11) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasının ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden taşınmasına ilişkin transit beyanının izinli gönderici olmayan kişi tarafından verilmesi halinde, transit beyanı ile varsa ekleri hareket gümrük idaresine iletilir.

(12) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesisten çıkışı yapılır.

(13) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesisten çıkışı gerçekleştirilebilir:

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(14) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında eşyanın ihraç edilmek üzere bulunduğu tesislerden çıkışına yönelik işlemler için fazla mesai uygulaması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Fazla mesai talebi ile eşyanın tesislerden çıkışına yönelik işlemlerin aynı gün içerisinde yapılacak olması halinde o günün mesai bitiminin en geç bir saat öncesine kadar fazla mesai uygulaması için talepte bulunulur.

b) Eşyanın tesislerden çıkışına yönelik işlemler ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin en geç bir saat öncesine kadar fazla mesai uygulaması için talepte bulunulur.

c) Fazla mesai uygulamasına ilişkin talep ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır ve eşyanın tesislerden çıkış işleminin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılmak istenildiği bilgisini içerir.

ç) (a) veya (b) bendi uyarınca herhangi bir talepte bulunulmamışsa;

1) Beşinci fıkranın uygulandığı durumlarda, eşyanın mesai saatleri dışında tesislerden çıkışına fazla mesaiye ilişkin hükümler uygulanmaksızın izin verilir.

2) Altıncı fıkranın uygulandığı durumlarda, eşya muayene işlemi başlatılıncaya kadar bekletilir, eşyanın muayene işlemi en geç  bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

3) İzin kapsamı eşyaya ilişkin dokuzuncu fıkra uyarınca tescil edilen transit beyanının risk kriterlerine göre kontrole tabi tutulacak olması halinde bu kontroller ikinci alt bentte belirtilen muayene işleminin bitimini müteakip başlatılır.

d) (a) veya (b) bendi uyarınca fazla mesai talebinde bulunulmuşsa (ç) fıkrasının ikinci ve üçüncü alt bendinde belirtilen işlem talep doğrultusunda mesai saatleri dışında gerçekleştirilir.

e) Mesai saatleri dışında yapılacak muayene işlemleri için global mesai uygulanır.

(15) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 84 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(16) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “67 nci maddenin on birinci fıkrasında” ibaresi “67 nci maddenin on üçüncü fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve beşinci” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,  (b) bendinde yer alan “on dördüncü” ibaresi “on altıncı” olarak ve (e) bendinde geçen “67 nci maddenin on birinci fıkrası” ifadesi “67 nci maddenin on üçüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 67 nci maddenin on dördüncü fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın muayene veya belge kontrolüne tabi ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında bulunduğu tesislerden çıkarılması,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) En az üç yüzü transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) olmak kaydıyla, toplam beş yüz transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.”

“e) Yetki kapsamında kullanılacak en az bir tesise sahip olmak.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin on birinci fıkrası ve on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Yedinci ve duruma göre sekizinci fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip;

a) İzinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir.

b) Araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

c) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir.

ç) Transit beyannamesi için teminat verilmesi gereken hallerde, hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

d) Transit süresi sistem tarafından her bir transit beyannamesi bazında otomatik olarak verilir.

e) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(15) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşyanın ihraç edilmek üzere bulunduğu tesislerden çıkışına yönelik işlemler için fazla mesai uygulaması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Fazla mesai talebi ile eşyanın tesislerden çıkışına yönelik işlemlerin aynı gün içerisinde yapılacak olması halinde o günün mesai bitiminin en geç bir saat öncesine kadar fazla mesai uygulaması için talepte bulunulur.

b) Taşınacak eşyanın tesislerden çıkışına yönelik işlemler ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin en geç bir saat öncesine kadar fazla mesai uygulaması için talepte bulunulur.

c) Fazla mesai uygulamasına ilişkin talep taşınacak olan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır ve eşyanın tesislerden çıkış işleminin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılmak istenildiği bilgisini içerir.

ç) (a) veya (b) bendi uyarınca herhangi bir talepte bulunulmamışsa;

1) Yedinci fıkranın uygulandığı durumlarda, eşyanın tesislerden mesai saatleri dışında çıkışına fazla mesaiye ilişkin hükümler uygulanmaksızın izin verilir.

2) Sekizinci fıkranın (a) bendinin uygulandığı durumlarda, eşya muayene işlemi başlatılıncaya kadar bekletilir, eşyanın muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

3) Sekizinci fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, beyanname eki belgelerin ilgili gümrük müdürlüğüne bir sonraki iş günü mesai saatleri içerisinde ibraz edilmesi gerekir. Belge kontrolü buna müteakip başlatılır.

4) Yetki kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin on birinci fıkra uyarınca tescil edilen transit beyanının risk kriterlerine göre kontrole tabi tutulacak olması halinde bu kontroller duruma göre ikinci veya üçüncü alt bentte belirtilen muayene veya belge kontrolü işleminin bitimini müteakip başlatılır.

d) (a) veya (b) bendi uyarınca fazla mesai talebinde bulunulmuşsa (ç) fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen işlemler talep doğrultusunda mesai saatleri dışında gerçekleştirilir.

e) Mesai saatleri dışında yapılacak muayene ile belge kontrolü işlemleri için global mesai uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “güvenli park alanından” ibaresi “tesisten” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli göndericiler tarafından” ibaresi “İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 84 üncü maddenin on beşinci fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın izinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak muayene veya belge kontrolüne tabi eşyanın mesai saatleri dışında bulunduğu tesislerden çıkarılması,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) En az üç yüzü transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) olmak kaydıyla, toplam beş yüz transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.”

“e) Yetki kapsamında kullanılacak en az bir tesise sahip olmak.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenli park alanının bulunması gerekir. Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 135 inci veya 136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 135 inci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 153 – (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde veya koşulların karşılanmasını sağlayan unsurlarda sertifikanın ya da sertifika kapsamı yetkilerin kaybedilmesine neden olabilecek bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Sertifikalandırma sırasında mevcut olmayan ancak sertifika alındıktan sonra gerçekleşen yeni bir hizmet alımı olması, sözleşme yapılması, taahhüt alınması gibi durumlarda, sertifikanın alınmasında sağlanan tüm koşullara uygun şekilde işlem yapılması zorunludur.  Söz konusu unsurların yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tanınması için aranan koşulları karşılamadığının tespiti halinde 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(3) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(4) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(5) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, soru formunun üç yıllık periyotlar dışında da güncellenmesini isteyebilir.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen şekilde hazırlanan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki otuz altı aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için Bakanlıkça belirlenecek değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar ek koşulları sağlayarak bu koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları verilen süre içerisinde tamamlayamayacağını gerekçesiyle birlikte sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

(8) 6 ncı ve 8 inci maddede belirtilen ve sertifika başvurusunun değerlendirilmesi sırasında yapılan yerinde inceleme kapsamında Ek-7’de yer alan inceleme değerlendirme formunda belirlenen kriterlere göre karşılandığı tespit edilen koşullardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak Genel Müdürlük tarafından ileride bazı risklerin oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde, karşılanan bu koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve belirlenen risklerin giderilmesine yönelik ek önlemler alınması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar gerekli önlemleri alarak ya da gerekli önlemleri verilen süre içerisinde alamayacağını gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesi gerekir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin, altıncı fıkrasında yer alan “153 üncü maddenin yedinci fıkrası” ibaresi “153 üncü maddenin sekizinci fıkrası” olarak ve yedinci fıkrasında yer alan “153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında” ibaresi “153 üncü maddenin beşinci fıkrasında” olarak değiştirilmiş, sekizinci fırkası yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fıkrasında yer alan “üç ay” ibaresi “bir ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “153 üncü maddenin altıncı fıkrası” ibaresi “153 üncü maddenin yedinci fıkrası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenir. Faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil edecek inceleme için aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır:

a) Transit işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde düzenlenmiş transit beyanlarının transit beyannameleri ve TIR karnesi kapsamı transit beyanları ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek gerçekleştirilir.

b) Diğer gümrük işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde tescil edilmiş olan ve yeşil hatta işlem gören beyannamelerin ihracata ve ithalata ilişkin beyannameler ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek gerçekleştirilir,

c) İncelenecek transit beyanlarının seçiminde Ek-22/B’de yer alan yıllık faaliyet raporunun 5 no’lu bölümünde belirtilen hususlar dikkate alınır,

ç)  İncelenecek diğer beyanlarının seçiminde Ek-22/A’de yer alan yıllık faaliyet raporunun 5 no’lu bölümünde belirtilen hususlar dikkate alınır,

d) İncelenecek beyan/beyannamelerin seçimi tüm inceleme dönemini yansıtacak şekilde yapılır, daha çok beyan/beyannamenin tescil edildiği aylara ilişkin daha fazla sayıda beyan/beyanname seçilirken, daha az beyan/beyannamenin tescil edildiği aylara ilişkin daha az sayıda beyan/beyanname seçilir,

e) İncelenecek beyan/beyannameler tüm unsurlarıyla incelenir kısmen incelemeye tabi tutulmaz,

f) İncelenecek beyan/beyannamelerin doğruluğunun tevsiki için firma bünyesinde saklanan muhasebe kayıtları, stok kayıtları, depo giriş çıkış kayıtları gibi her türlü bilgi ve belgeden faydalanılması esastır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 159 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin ön izleme

MADDE 159 – (1) 12 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkrasında yer alan ön incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bu koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden yapılacak ön izleme ile tespit edilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşulların ön izlemesi 12 nci maddede belirtilen ön inceleme usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Bu madde uyarınca yürütülen ön izleme faaliyetinin olumlu sonuçlanması halinde, ön izleme faaliyetinin sonuçları ile 153 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca sertifika sahibi tarafından hazırlanan Ek-2’de yer alan güncel soru formu ile bu madde uyarınca daha önce izleme yapılmamışsa sertifikanın düzenlenmesinden sonra hazırlanan, izleme yapılmışsa bir önceki izlemeden sonra hazırlanan 158 inci madde uyarınca düzenlenmiş tüm yıllık faaliyet raporları ön izlemenin tamamlanmasını takip eden beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

(4) Genel Müdürlükçe veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce gerekli görülen hallerde üç yıllık periyotlar dışında da ön izleme yapılmasına karar verilebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü

MADDE 160 – (1) 13 üncü maddenin ikinci ve altıncı fıkrasında yer alan yerinde incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir sonradan kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek yerinde izleme ile tespit edilir.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak yerinde izleme ve inceleme faaliyetleri 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Yerinde izleme sırasında, sertifika sahibince birinci fıkrada belirtilen dönem içerisinde gerçekleştirilen gümrük işlemleri de geriye dönük olarak Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen sonradan kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan yerinde izleme faaliyetine 159 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesinden sonra başlanır.

(5) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde 153 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca hazırlanan Ek-2’de yer alan güncel soru formu ile 158 inci madde uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu da dikkate alınır.

(6)  Bu madde uyarınca yürütülen yerinde izleme faaliyetinin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan yerinde inceleme değerlendirme formu ile gümrük işlemlerinin kontrol sonuçları yerinde izlemenin tamamlanmasını takip eden beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin beyan ve/veya beyannameleri sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelenir. Bu incelemede inceleme yapılan döneme ilişkin 158 inci madde uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu da dikkate alınır.

(8) Genel Müdürlükçe gerekli görülen hallerde üç yıllık periyotlar dışında da yerinde izleme yapılmasına karar verilebilir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Mevcut yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yılı aşkın süredir sertifika sahibi olan firmalar için 160 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yerinde izleme faaliyeti, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ile yürürlüğe girdikten sonraki altı aylık süre aralığında üç yılı aşkın süredir sertifika sahibi olan firmalar için 160 ıncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak inceleme son üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde yapılır. Bu incelemeye bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra başlanır.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalar için 160 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yerinde izleme faaliyeti, üç yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.”

Yerinde inceleme usul ve esasları belirlenmemiş başvuruların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 13/1/2018 tarihi ile bu maddenin yayımı tarihi arasında başvurusu yapılmış ve yerinde inceleme aşaması başlatılmamış olan başvuruların değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler kapsamında değerlendirilir.  Bu başvurulara ilişkin ibraz edilmiş soru formlarının güncellenerek Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin EK-2 ve Ek-8’i ekteki şekilde değiştirilmiş, mülga EK-7’si ekteki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı Yönetmeliğe EK-22/A ve EK-22/B eklenmiştir.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız