KOBİ Tanımı Nitelikleri 2018/11828 24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30458 Karar Sayısı : 2018/11828 Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletm…

 

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11828

KOBİ Tanımı Nitelikleri 2018/11828

24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  30458

Karar Sayısı : 2018/11828

Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/3/2018 tarihli ve 519 sayılı yazısı üzerine, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bir” ibaresi “üç” şeklinde, (b) bendinde yer alan “sekiz” ibaresi “yirmibeş” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “onaylanmamış” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutmayan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. https://goo.gl/RkqgJX

“Son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınır.”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bağlı veya ortak İşletme ilişkisine sahip bir işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan herhangi bir başka işletmenin” ibaresi “İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “de göz önüne alınır” ibaresi “dikkate alınmaz” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “varsa” ibaresi, “ürettiği ürün veya hizmetle ilgili” ibaresi ve dördüncü fıkrasında yer alan “ve üçüncü” ibaresi ile altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hazine destekli kefaletler https://goo.gl/RkqgJX

GEÇİCİ MADDE 1– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, 31/12/2018 tarihine kadar 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri doğrultusunda belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.”

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin eki EK 1, EK 2.1.1, EK 2.2 ve EK 2.2.1 tabloları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız