Büyükşehir Vergi Gelirleri Kesintiler 2018/11897 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11897 Ekli “Büy…

 

 

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11897

Büyükşehir Vergi Gelirleri Kesintiler 2018/11897

25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30459 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2018/11897

Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 29/5/2018 tarihli ve 14880 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, IL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1– 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.”

MADDE 2– Aynı Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre %40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %10 oranında, %25 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave %25 oranında kesinti yapılır.

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki taksit tutarları, ilave kesinti oranları çerçevesinde hesaplanacak tutardan düşükse taksit tutarı kadar kesinti yapılır.

c) Bu fıkra kapsamında yapılacak ilave kesintilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler sırasıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu bent hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında herhangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanır.”

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç), (d) ve (e) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her üç bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
19/3/2010 27526

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
20/5/2010 27586
28/5/2010 27594
14/5/2011 27934
23/6/2012 28332
23/5/2013 28655
9/5/2014 28995
23/12/2014 29214
21/5/2015 29362
30/6/2015 29402
24/11/2016 29898
10/2/2017 29975
6/8/2017 30146
11/8/2017 30151 (Mükerrer)
9/5/2018 30416