Kültür Varlıkları İhale 16 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30423  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Re…

 

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür Varlıkları İhale

16 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30423 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “çevre düzenleme projeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teşhir tanzim projeleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “çevre düzenleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşhir tanzim” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) Teşhir tanzim projesi: Kültür varlıklarının teşhir tanzimi için iç mimari, tefriş, sergi ve müze tasarımları, bilimsel araştırma işlemlerinin yapılması ile her türlü teknolojik, görsel, video, grafik ve animasyon, donanım ve otomasyonların içerik ve senaryolarını içeren projeleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. (Bu bent kapsamındaki bildirimlere Bakanlar Kurulunun 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirlediği usul ve esaslar uygulanır. Bu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.)”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ihale ilan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya davet” ibaresi ve “ihaleye girebilmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az bir yıldır” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “taahhüt edilerek” ibaresi ile aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelen “proje müdürü” ibaresi “rölöve ve anıtlar müdürü” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenen bilgi ve belgeler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İsteklinin ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenmesinde istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.

b) İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde, uygulama işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenir.İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.”

“(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

“(7) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(8) İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az üç gün öncesine kadar satın almaları veya idarece öngörülmesi halinde EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz. Ancak 14 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, ilanın 14 ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ihale tarihinden en az yedi gün önce hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. İlanın geçersizliğinin ihale tarihinden önceki altı gün içinde anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

(2) İlanın geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak ilân veya davet yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on iki gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin” ibaresi “sokak sağlıklaştırma çevre düzenleme ve teşhir tanzim projelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Birim fiyat teklif cetveli ve eklerindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır. Ancak elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin ve teklif cetveli eki tüm analizlerin (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri) çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmez ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde ve teklif cetveli eki tüm analizlerde (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri) yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilir.”

“7) İhale kararının isteklilere bildiriminden itibaren itiraz süresi beş gündür. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren itiraz olmaması halinde itiraz süresi dolmadan, itiraz olması halinde ise itiraz idarece sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; Koruma Bölge Kurulları tarafından I inci ve II nci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıkları ile I inci ve II nci derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının; kullanım amacı durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere en üst ihale yetkilisi veya en üst ihale yetkilisince yetkilendirilen görevlilerin onayı alınmak suretiyle mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli isteklilerin tespiti için her yıl Bakanlıkça yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde şeffaflık ve rekabeti arttırmak ve iki aşamalı olarak ihalenin yapılabilmesini sağlamak açısından duyuruda bulunularak dosya halinde başvuruların alındığı, başvuruların Bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmeleri yapılarak yeterli olanlarının tespit edilip listelendiği, onaya bağlandığı ve Resmî Gazete’de yayımlanan listede yer alan istekliler arasından en az 5 istekliye davet yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür.

(2) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, birinci fıkradaki şartları taşıyan isteklilerin teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde şartname ve eklerini, davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden yurt içindeki işlerde en az on dört takvim günü önce, yurt dışındaki işlerde en az yirmi bir takvim günü önce en az beş istekliye verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(3) İdarelerce davet edilmeyen isteklilere Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlik listelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın ihale dosyası satılamaz ve bu istekliler ihaleye katılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdare tarafından davet edilen istekliler; davet edilen veya Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlik listelerinde yer alan veya yer almayan diğer istekliler ile ortaklık kurarak ihaleye katılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler. Geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır.

(6) Teklif sayısına göre ihale iptali değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

b) Açıldıktan sonra teklif mektubu içermediği tespit edilen dosyalar, teklif olarak kabul edilmez. Tüm dosyalar açıldıktan sonra teklif veren istekli sayısının üçten az olduğunun tespit edilmesi halinde yaklaşık maliyet açıklanmaksızın ihale iptal edilir. İhale kararı onaylanmadan isteklilerin sunmuş oldukları dosyalar ve evraklar isteklilere iade edilmez. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(7) Bu usulle yapılan ihalede, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki esaslara uyularak işlemler tamamlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Pazarlık usulü; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilmek suretiyle iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ihale usulüdür. İdarelerin, KDV hariç 334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası) (334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası) dâhil) tutarına kadar olan her türlü işleri pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

(2) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgeleri ve fiyat tekliflerini içeren ilk tekliflerini vermeleri istenir.

(3) İhalenin aşamaları:

a) Birinci aşamada; ihale komisyonu 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerine göre değerlendirme yaparak isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol ederek yaklaşık maliyeti açıklamadan oturumu kapatır.

b) İkinci aşamada; isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınıp 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) bentlerine göre değerlendirme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ihtiyaçları” ibaresi “mal ve hizmet alımları ile uygulama işleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 33 üncü madde çerçevesinde iş miktarında artma veya eksiltme yapılabilir. İş miktarında artış meydana gelmesi halinde toplam sözleşme bedeli birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan parasal tutarı geçemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ön mali kontrole tabi işlerde ise ön mali kontrol işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen yurt içi işlerde beş gün içinde, yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve kesin hesap onaylandıktan sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Uygulama işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının tutanağı ile kesin hesabın onaylanmasından sonra kalanı,

b) Uygulama işleri dışındaki işlerde ise Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesinden ve kesin hesabın onaylanmasından sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma,irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f) 35 inci madde hükmüne aykırı olarak sözleşmeyi devretmek veya devralmak.”

“(4) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlere ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2ncive 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

b) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

c) Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

ç) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

d) İdareler, üçüncü fıkrada belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(5) İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlardan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece dördüncü fıkraya göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla dördüncü fıkranın (b) bendinde sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu hükümlere göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen on beş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.”

MADDE 16 – Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
25/7/2013 28718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
18/11/2016 29892