Ülkemize Turist Getiren BKK 2017/11501 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11501 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grub…

 

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11501

Ülkemize Turist Getiren BKK 2017/11501

13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30359 

Karar Sayısı : 2017/11501

Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 3/11/2017 tarihli ve 229743 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentaları tarafından ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik olarak sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunuçerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdüıiüğü)’nı,

c) Havalimanları: Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarını,

ç) Tarifeli sefer: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir düzende yapılan seferleri,

d) Tarifesiz sefer (charter): Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferleri,

e) Turist grubu: Bir uçakta, en az 30 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,

f) Turistik uçak seferi: Bu Karar kapsamındaki havalimanlarına en az 100 yolcusu bulunan tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleri ile ilk inişini gerçekleştiren ya da İran’dan bu Karar kapsamındaki havalimanlarına ulaşmak için Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup uçak seferlerini,

ifade eder.

Destek faaliyeti

MADDE 3- (1) Ülkemize; Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Haşan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz (charter) uçak seferleriyle turist grubu getiren seyahat acentalarına;

a) 1/1/2018-28/2/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,

b) 1/3/2018-31/5/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 6.000 (altıbin) Amerikan Doları,

c) 1/6/2018-30/6/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,

ç) 1/9/2018-30/9/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 1.500 (binbeşyüz) Amerikan Doları,

d) 1/10/2018-31/10/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,

e) 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,

destek sağlanır.

(2) Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten, birinci fıkrada belirtilen havalimanlarına düzenlenecek uçak seferlerinde, aynı fıkrada yer alan destekleme tutarları %20 oranında artırılarak uygulanır.

(3) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan seferlerde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destekleme tutarları %30 oranında artırılarak uygulanır.

(4) Bir uçakta bir veya birden fazla acenta tarafından getirilen turist grubunun bulunması halinde, her bir acentaya verilecek destek tutarı, o acentanın getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(5) Belirtilen dönemler içerisinde, yolcuları tek bir acenta tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

Ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 4- (1) Acentaların bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen, 2 nci maddede sayılan havalimanlarına tarifeli veya tarifesiz seferler ile turistwww.alomaliye.com grubu getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranır.

(2) Bakanlık, acentalar tarafından kendisine ibraz edilen belgeleri incelemekle yükümlüdür. Bakanlık inceleme neticesinde desteklenecek acenta ile destek tutarlarını belirler ve tahakkuk listelerini düzenler.

Finansman ve ödemeler

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Yetki

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ çıkarmaya, desteklenecek acentalara ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen acentalar ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentaların işlemleri resen durdurulur ve söz konusu acentalar destekten yararlandırılmaz.

(3) Kararın uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.