Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2015 tar…

 

 

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel

14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30360 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Bankanın ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarının KOBİ’den ve KOBİ’nin dahil olduğu risk grubundan olan toplam risk tutarının brüt tahsili gecikmiş alacaklar dâhil Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen perakende kredi limitini geçmemesi şartıyla KOBİ’lerden olan alacaklar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TO/THK Yaklaşımın kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonu dışındaki risk sınıfları için hesaplanan beklenen kayıp tutarı, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden alacaklar için ayrılan karşılıklar toplamından çıkarılır. Bunun sonucunda negatif bir tutar elde edilmesi durumunda, bu tutarın mutlak değeri Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek sermayeden indirilir. Pozitif bir tutar elde edilmesi durumunda ise bu tutarın TO/THK Yaklaşımının kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6’sına kadar olan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenir. Temerrüde düşmüş devralınan alacaklara yapılan iskontolar da özel karşılıklar gibi dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin Birinci Bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5. KOBİ’lerden olan kurumsal alacaklar için ikinci fıkra uyarınca risk ağırlıklarının hesaplanmasında, aşağıda yer alan korelasyon formülü kullanılır.

Formülde, “C” milyon TL olarak Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde KOBİ’lerin tanımlanmasında kullanılan ciro sınırını, “S” milyon TL olarak KOBİ’nin içinde yer aldığı risk grubunun konsolide bazda yıllık cirosunu ifade eder. Devralınan KOBİ alacaklarından oluşan bir havuz için “S” parametresinin hesaplamasında, devralınan alacak havuzundaki her bir alacakla ağırlıklandırılmış yıllık ciro dikkate alınır. Cironun firma büyüklüğü konusunda anlamlı bir gösterge olmaması durumunda ciro yerine mali bilanço kullanılabilir. Bu bilgilerin bulunmaması halinde ikinci fıkrada belirtilen korelasyon formülü kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin Üçüncü Bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Alacakların risk tutarı hesaplanırken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış karşılıklar düşülmeden önceki tutarlar dikkate alınır. Devralınan alacakların iskontolu olarak satın alınması durumunda, risk tutarı olarak iskontodan önceki tutarlar dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin Üçüncü Bölümünün on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

11. Hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarını ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin Üçüncü Bölümünün on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12. Bilanço dışında izlenen hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, nominal değerlerini ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin Üçüncü Bölümünün on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13. Diğer aktiflere ilişkin risk tutarı, ilgili aktifin Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarını ifade eder.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin otuz ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

32. Yeniden yapılandırılan veya vadesi uzatılan ya da vadesi uzatılarak yeni itfa planına bağlanan, yenilenen veya mevcut hesaplarla mahsup edilen alacaklarla ilgili olanlar dahil olmak üzere gecikme gün sayısının belirlenmesine ilişkin politikalar yazılı hale getirilir. Bu politikalar, asgari olarak yeniden yapılandırılacak kredilere ilişkin onaylama ve raporlama şartlarını, yeniden yapılandırmaya konu edilecek alacakların asgari yaşını, gecikme gün sayısını, bir alacağın kaç defa yeniden yapılandırmaya konu edilebileceğini ve borçlunun ödeme gücünün tekrar değerlendirilmesini içerir. Söz konusu politikaların düzenli olarak uygulanması, bankanın risk yönetimi ve karar alma süreçleri ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uyumlu olması gerekir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
23/10/2015 29511

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
20/1/2016 29599