Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11507 Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turi…

 

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11507

Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507

13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30359 

Karar Sayısı : 2017/11507

Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/11/2017 tarihli ve 247004 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE KRUVAZİYER GEMİ İLE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına destek sağlanır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

b) İndi-bindi limanları: Kruvaziyer turun başladığı ve/veya bittiği limanları,

c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,

d) Kruvaziyer tur: Bu Karar kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

e) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

ifade eder.

Destek faaliyeti

MADDE 4- (1) (A) grubu seyahat acentalarına getirdiği yabancı turist başına, ocak, şubat, mart, nisan, kasım, aralık aylarında 45 (kırkbeş) Amerikan Doları, mayıs, haziran aylarında 35 (otuzbeş) Amerikan Doları, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında 25 (yirmibeş) Amerikan Doları destek sağlanır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışındadır.

(3) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına bir kez ödeme yapılır.

(4) 2019 yılında, indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı %50 oranında arttırılarak uygulanır. Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanır.

Ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 5- (1) Seyahat acentalarının bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, Bakanlık www.alomaliye.comtarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen, kruvaziyer gemi ile turist getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranır.

(2) Bakanlık, seyahat acentaları tarafından kendisine ibraz edilen belgeleri incelemekle yükümlüdür. Bakanlık inceleme neticesinde desteklenecek seyahat acentası ile destek tutarlarını belirler ve tahakkuk listelerini düzenler.

Finansman ve ödemeler

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acentası sayısı, kruvaziyer gemi ve turist sayılarıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporları aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Yetki

MADDE 7- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ çıkarmaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve söz konusu seyahat acentaları destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.