GİB e-Haciz Cevabi Yazısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Tarih: 15.02.2018 Sayı : 29537..

 

 

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Tarih: 15.02.2018

Sayı : 29537098-110-E.19837

Konu : Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Uygulamaları

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİNE

İlgi : 24.11.2017 tarih ve 06844 sayılı dilekçeniz.

Başkanlığımıza hitaben vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup söz konusu dilekçenizde özetle; Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanunun 44 üncü maddelerinde, beyannamelerde gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı, bu kapsamda birliğiniz üyelerinin bu şekilde nakden veya mahsuben iade taleplerinin olmasına rağmen bu taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi veya bu taleplerinin dikkate alınmadan meslek mensuplarının banka hesaplarına e-haciz uygulandığı belirtilerek vergi dairelerince e-haciz uygulaması yapılırken mükelleflerin iade mahsup taleplerinin olup olmadığının gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Gelir ve Kurumlar beyannamesi üzerinden iade hakkı bulunan mükelleflerin iade işlemlerinin nasıl yapılacağı halen pilot olarak uygulanmakta olan EVDB işlem yönergesinin Vergi İadesi Gerektiren Beyannameler Üzerine Yapılacak Düzeltme İşlemleri başlıklı 63 üncü maddesinde “Beyannamelerinde kesinti yoluyla ödenen vergiler dolayısıyla iade hakkı bulunan mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi genel beyan dönemini takip eden ay sonuna kadar ilgili mevzuatı gereğince mahsup ve iadeye ilişkin olarak aranılması gereken tüm belgelerin de belirtildiği ve yazının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde elektronik ortamda standart iade talep dilekçesi ile müracaat edilmesi üzerine iade işlemlerinin yapılacağının alma haberli bir yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre iadeye ilişkin olarak aranılması gereken tüm belgelerin tamamlanması halinde İade işlemi, talep tarihi önceliği dikkate alınarak iade dosyası üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Yapılacak iadeler veya dilekçeyle iade isteminde bulunan mükelleflerin düzeltme talepleri en geç mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde sonuçlandırılır.

Ayrıca vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyen mükelleflere ilişkin takip işlemlerinin nasıl yapılacağı da yine halen pilot olarak uygulanmakta olan EVDB işlem yönergesinin Mükellef Hesaplarının Taranması ve Borçluların Tespit Edilmesi başlıklı 129 uncu maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddenin dördüncü paragrafında ” Mükellefin iade alacakları ile ilgili olarak mahsup talebi olduğunun tespiti halinde ise ilgili mevzuatında belirtilen belge bilgilerin eksiksiz olması koşuluyla düzeltme işlemleri sonuçlandırılmasa dahi bu mükelleflerin takibe alınmasını önlemek amacıyla mahsup taleplerinin olduğuna dair bilgi girişi yapılır. Bu mahsup taleplerine ilişkin düzeltme işlemleri düzenli olarak takip edilerek en kısa sürede tamamlanır” denilmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere vergi daireleri tarafından mükelleflerin gerek iade-mahsup işlemleri gerekse takibat işlemleri işlem yönergesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmekte olup söz konusu dilekçenizde belirtilen aksaklıklar hakkında somut bilgilerin bildirilmesi halinde gerekli araştırmalar yapılarak tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hamit ÖZTÜRK
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı