Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 Genelge 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma…

 

 

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 Genelge

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 Genelge

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin 10.06.2024 tarihli ve 2024/3 sıra sayılı Genelge

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-29753132-010.06.02-5256985

Tarih: 10.06.2024

Konu : Genelge

GENELGE

2024/3

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapılan düzenlemeyle konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Bakanlığımızdan turizm işletme belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmiş, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmalarında Bakanlığımızdan izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

7464 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile izin belgesi olmaksızın faaliyette bulunanlara ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara yönelik idari yaptırımlara yer verilmiştir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, alenileştirilmiş olması kaydıyla;

a) Konaklama tesisinin/konutun adres bilgilerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, adres ve  iletişim bilgilerini,

c) İzin belgesi/turizm işletmesi belgesi/basit konaklama turizm işletmesi belgesi numarasını,

ç) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

Bakanlığa aylık olarak bildirilmekle yükümlüdür. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın 10. günü saat 23.59’a kadar “konutbelgelendirme@ktb.gov.tr” adresine excel tablosu olarak gönderilecektir. İlan verenin belge sahibinin ticari temsilcisi olması sebebiyle kiralamaya aracılık etmesi bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

7464 sayılı Kanunun kapsamındaki aracı hizmet sağlayıcıları ilk bildirimlerini 15/6/2024 tarihinden önce yaparlar. Bu Genelge kapsamında sürekli bilgi verecek aracı hizmet sağlayıcıları, söz konusu ilanların bildirilmesi zorunlu olan bilgileri içerecek şekilde alınması için gerekli olan teknik çalışmaları en kısa sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıca, il kültür ve turizm müdürlüklerince;

a) İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlandığı tespit edilen aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin bilgilerin ivedilikle Bakanlığımıza “konutbelgelendirme@ktb.gov.tr” adresi üzerinden bildirilmesi,

b) İzinsiz kiralama faaliyeti yürütüldüğü veya 7464 sayılı Kanun hükümlerine aykırı şekilde kiralama yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu faaliyeti yapanlar hakkında, ivedilikle 7464 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca idari yaptırım uygulanması,

c) Kolluk kuvvetleri veya ilgili kamu idarelerince izinsiz kiralama faaliyeti yürütüldüğü veya 7464 sayılı Kanun ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve bu Genelgeye aykırı şekilde kiralama yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu tespitlere dayanılarak ivedilikle işlem tesis edilmesi,

gerekmekte olup, aksi taktirde sorumluluğun Valiliklerde olacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bilgilerini ve bu Genelgede belirtilen esaslara azami hassasiyet gösterilerek uygulamaya yön verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet Nuri ERSOY

Bakan