6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci madde…

 

 

6698 Sayılı KVKK Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2023-2024 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlarını gösteren tablo.

6698 SAYILI KANUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

Madde Aykırılık Oluşturulan Madde Açıklama 2023 YILI CEZA TUTARLARI 2024 YILI CEZA TUTARLARI
122,93% 58,46%
18/a 10 Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme 29.852 597.191 47.303 946.308
18/b 12 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 89.571 5.971.989 141.934 9.463.213
18/c 15 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 149.285 5.971.989 236.557 9.463.213
18/ç 16 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 119.428 5.971.989 189.245 9.463.213

Kabahatler Kanunu 17. Madde 7. Fıkra

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Kaynak: KVKK