Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Değişiklik…

 

 

Mevzuatın Adı: Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32414

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 1/10/2023 tarihli ve 32326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.