SGK – Yapılandırma Kanununda Merak Edilenler Sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması sigortalı ve işverenlere ne gibi faydalar sağlamakta…

 

 

SGK – Yapılandırma Kanununda Merak Edilen Tüm Soru ve Cevaplar

SGK – Yapılandırma Kanununda Merak Edilenler

Sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması sigortalı ve işverenlere ne gibi faydalar sağlamaktadır?

— Gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

— Yeni hesaplanacak tutar 03/07/2023 (30/06/2023 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) tarihine kadar peşin ödenirse yeni hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı silinecektir.

— Taksitler halinde ödenirse kanundaki katsayılar uygulanacaktır.

— Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla; borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

— 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce kesinleşmiş idari para cezaları ile 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 31/05/2023 tarihine kadar yapılandırmaya başvuruda bulunmak kaydıyla 03/07/2023 tarihinden önce kesinleşen idari para cezalarının yansı silinerek, kalan yarısı ile beraber gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır.

— Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

— Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

— Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.

— Yapılandırma bozma koşuluna girmediği sürece yapılandırma dışındaki borçların ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılabilecektir.

— Kanunun 60/1-g maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilerin 31/08/2023 tarihine kadar prim borç asıllarını ödemeleri halinde bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

— 12/03/2023 tarihine kadar kendilerine tanınan bir aylık yasal süre içerisinde gelir testine başvurmamış olanların 31/07/2023 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden (3.336 TL) az olması halinde bu gelir testi sonucu ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren uygulanacaktır.

— Primini kendi ödeyen sigortalılardan borcu olanların, yapılandırmanın ilk taksitini ödedikten sonra yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

— 60/1-g genel sağlık sigortalılarından ise son bir yıl içerisinde 30 prim ödeme gün sayısı olması ve yapılandırma dönemi dışında 60 günden fazla prim borcunun olmaması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Yapılandırma kapsamına giren borçlar için nasıl ve nereye başvuru yapılması gerekmekte ve başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir?

4/a Sigortalıları için;

— 5510 sayılı Kanun‘un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılar-dan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

— Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise e-Devlet üzerinden ya da elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine,

— 5510 sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesi kapsamında ov hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için elden, e-Devlet kanalıyla veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

— Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki iş yeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

4/b Sigortalıları için;

— 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlan için e-Devlet üzerinden ya da elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

4/c Sigortalıları için;

— 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

— İdari para cezası borçları için ise e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortalıları için;

— Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası prim borçları için herhangi bir başvuru şartı ve süresi aranmamaktadır. 31/08/2023 tarihine kadar prim aslının tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Bu kapsamdaki prim borçları otomatik olarak yapılandırılmış olup, 31/08/2023 tarihine kadar ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilecektir.

— Bununla birlikte 12/03/2023 tarihine kadar gelir testine hiç başvurmamış kişilerin yapılandırma kapsamında gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 31/07/2023 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: SGK