193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka…

 

 

GVK 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri (Karar Sayısı: 6791)

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6791)

14 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32104 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 6791

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 94 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/2/2023 TARİHLİ VE 6791 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

ÖZET: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumda, bu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden, belli durumlarda %15 oranında kar payı stopajı yapılmasına yönelik düzenleme ihdas edilmiştir.

14/02/2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. (GİB)

 

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.