28 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32087 Karar Sayısı: 6775 Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi i… 

 

 

Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775)

 

28 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32087

Karar Sayısı: 6775

Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi ile 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

27/1/2023 TARİHLİ VE 6775 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2– 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.”

“(3) Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran birinci ve/veya ikinci fıkrada tanımlanan faaliyetlerle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmez. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz.”

MADDE 3– Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşında,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.