2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31953 (Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: 2023-202…

 

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

14 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31953 (Mükerrer)

Cumhurbaşkanlığından:

2023-2025 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program’da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlan belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaçtır.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise; bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkânları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesidir.

Kamu idareleri Orta Vadeli Program’da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır. Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için Tek Hazine Kurumlar Hesabının kapsamı genişletilecektir. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminin ulusal düzeyde hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kuramlarının ilgili tüm sistemleri arasında tam entegrasyon sağlanacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2023-2025 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

13 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK : 2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

Rehber’e erişmek için tıklayınız