Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 13 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31952 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEMİ ADAMLARI…

 

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı – 2023 Yılına Kadar İlave Artış

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

13 Eylül 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31952

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

İlgili mevzuat kapsamında İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 2022 yılı toplantısını 23/02/2022 Çarşamba günü gerçekleştirmiş olup gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedelinin 48,00 TL (Kırksekiz TürkLirası) olarak uygulanmasına oy çokluğu ile karar vermiştir. İlgili Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı 11/3/2022 tarihinden beri uygulanmaktadır.

İaşe Bedeli Tespit Kurulu üyelerinden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu gemi adamlarının gıda fiyat artışlarından kaynaklı mağduriyet yaşadıklarını belirtmiş ve bu mağduriyetlerinin giderilebilmesi için 2023 yılında kadar yetecek ilave artışın sağlanmasını teminen, “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu”nun toplanmasını talep etmişlerdir. Bu talebe istinaden 20.12.1989 tarihli 20378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin BİLGE Başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Osman Nejat GÜNERİ, Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Bünyamin BİLGİÇ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Sanayi Genel Müdürlüğünden Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serdar KARACA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı temsilen Denizcilik Genel Müdürlüğünden Denizcilik Daire Başkanı Hayri HASANDAYIOĞLU, en fazla gemi adamım bulunduran en üst işçi kuruluşundan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası Genel Sekreteri Eyüp KASAP, en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Haşan YILMAZ ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Sina ŞEN’in katılımlarıyla 6 Eylül 2022 Sah günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 48,00 TL (KırksekizTürkLirası) iaşe bedelinin, 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2021 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2022 yılı ilk dört ayının fiyatının aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile Ek-2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 80 TL (SeksenTürkLirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verilmiştir. 06/09/2022