T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.07.01-47029713 Tarih: 09.06.2022 Konu: 7351 sayılı Kanun…

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.07.01-47029713

Tarih: 09.06.2022

Konu: 7351 sayılı Kanun Süre Uzatımı

GENEL YAZI

 
 
 

ÖZET:

4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,

⎯ Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (en geç 23/6/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,

⎯ İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,

⎯ Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,

Şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyerek, işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir. (TÜRMOB)

 

Bilindiği üzere 29/3/2022 tarihli ve 42844739 sayılı genel yazımızda özetle 7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci maddenin eklendiği, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de 5203 sayılı Kararın yayınlandığı belirtilerek uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir.

Bu defa 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmış olup ilgili Karar ekinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar yer almıştır. İlgili değişikliğin 1 nci maddesi ile 5203 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 60 gün ibaresinin 120 gün olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Buna göre 4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,

— Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (en geç 23/6/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,

— İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,

— Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,

şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.

Diğer hususlar 29/3/2022 tarihli ve 42844739 sayılı genel yazıda açıklanan şekilde yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür