2021 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporları Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı mad…

 

 

2021 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

 

2021 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporları

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşlarının ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşlarının ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporlarını internet sitelerinde yayımlamaları ve aynı süre içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Kurumumuzca “KAYİK Dahil Denetime Yetkili” olarak sicile kaydedilen denetim kuruluşlarının, şeffaflık raporlarına ilişkin BDY’nin 36’ncı maddesinde düzenlenen yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

 • Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-l):

a. Halka açık şirketler,

b. Bankalar,

c. Sigorta şirketleri,

d. Reasürans şirketleri,

e. Emeklilik şirketleri,

f. Faktöring şirketleri,

g. Finansman şirketleri,

h. Finansal kiralama şirketleri,

i. Varlık yönetim şirketleri,

j. Emeklilik fonları

k. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,

l. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları:

  • Yatırım kuruluşları,
  • Kolektif yatırım kuruluşları,
  • Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme (gayrimenkul değerleme dahil) ve derecelendirme kuruluşları,
  • Portföy yönetim şirketleri,
  • İpotek finansmanı kuruluşları,
  • Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
  • Varlık kiralama şirketleri,
  • Merkezî takas kuruluşları,
  • Merkezî saklama kuruluşları,
  • Veri depolama kuruluşları,
  • Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.
 • 2021 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapan denetim kuruluşlarının 2021 takvim yılına ait şeffaflık raporlarını yukarıda belirtilen süre içerisinde, Kuruluşa ait internet sitelerinin Şeffaflık Raporlarıyla İlgili Bölümünde yayımlamaları ve yine aynı süre içerisinde Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminde (SBG) yer alan “Şeffaflık Raporu Bildirimi” menüsü üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (BDY m. 36/1)
 • Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanmalıdır. (BDY m. 36/2)
 • Şeffaflık raporlarının, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2):
  • Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,
  • Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,
  • İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,
  • İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,
  • Organizasyon yapısı hakkında açıklama,
  • Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,
  • Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde Kurumun onayıyla, yapılacak açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),
  • Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,
  • Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,
  • Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,
  • Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,
  • Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,
  • Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.
 • Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşlarının bu durumu, internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamaları gerekmektedir. (BDY m.36/4)
 • Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması gerekmektedir. (BDY m.36/5)
 • Şeffaflık raporu hazırlanması durumunda bu raporun Kuruluşun internet sitesinde yayımlanması ve beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması gerektiğinden ve ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının bu durumunun internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklanması gerektiğinden, denetim kuruluşlarının internet sitelerini aktif tutmaları ve internet sitelerinde Şeffaflık Raporları ile ilgili bir bölüm oluşturmaları önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu