Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi 12/02/2022 12 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31748 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba…

 

 

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi 12/02/2022

12 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31748

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1 –  29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yapı grubu: Yapı için bu Tebliğ hükümlerine göre Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılması gereken grubu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yönetmelikte belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen yapı gruplarında;

a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre I. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu I. yapı grubu için,

b) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre II. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu II. yapı grubu için,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre III. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu III. yapı grubu için,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yapı gruplarından hangisinde yer alırsa alsın inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapıların oluşturacağı IV. yapı grubu için,

ayrı ayrı sıralanır.”

“(15) Yapının, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede;

a) Küme yapılarda küme yapı içerisinde kalan tüm yapıların inşaat alanı,

b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli işlerde onaylı fesih seviyesinden sonra yapının kalan inşaat alanı,

dikkate alınır.

(16) I., II., III. ve IV. yapı grubuna giren yapılar için; beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar ile 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yürütülecek işlemlerde Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet konusunda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan ve o yapının yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeli hesabında kullanılması gereken birim maliyet dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Altıncı fıkra, yedinci” ibaresi “Yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut gruplarda ve yeni oluşturulacak grupta ilk sıralama işlemleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılacak ilk sıralamada;

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapı denetim kuruluşlarının sıralanmasında, I., II. ve III. grupların mevcut puanlamaları ve sıralamaları ile bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak işlemlere devam edilir.

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yeni oluşturulan IV. yapı grubu için sıralamaya girmesi mümkün olan yapı denetim kuruluşlarının puanı sıfır kabul edilir ve belge numarası küçükten büyüğe doğru sıralanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2018 30640
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2019 30789
2- 26/10/2019 30930
3- 27/8/2021 31581