Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form Tavsiye niteliğinde örnek bir form …./…/2022 Sayın,…

 

 

Birden Fazla Ücret Geliri Olanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Form Örneği

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form

 

ÖZET:

01.01.2022 tarihinden itibaren hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanmaktadır.

Konuyla ilgili yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, söz konusu istisnanın uygulanmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Bu nedenle, işverenlerin birden fazla ücret geliri elde eden hizmet erbabından, en yüksek ücrete uygulanacak istisna konusunda ücret/ huzur haklarının vergilendirilmesine esas olacak ekte örneği verilen bir beyan alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

 

Tavsiye niteliğinde örnek bir form

 

…./…/2022

Sayın, …………………..

Kurumumuzdan huzur hakkı veya ücret almaktasınız.

Bilindiği üzere 7349 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. maddesine aşağıdaki 18. fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra ile elde edilen ücretlerden asgari ücret tutarı kadar olan kısım için gelir vergisi istisnası uygulanacaktır. Ücretli birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Madde hükmüne göre; Tarafınıza ödenecek Ücret/Huzur hakkının vergilendirilmesine esas olacak beyanınıza ihtiyaç duyulmuştur.

Ekteki formun doldurularak en geç …./…./………… tarihine kadar ………………………. mail adresimize veya nolu faksımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi verilmediği takdirde tarafınıza yapılacak ödemede gelir vergisi istisnasından yararlanmak istemediğiniz değerlendirilerek, istisna uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımızla,

 
 

“GVK 23/ 18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

 

…./…/2022

Sayın …………………..

Kurumunuzdan Huzur hakkı / Ücret almaktayım. Gelir Vergisi Kanun 23/18 maddesindeki istisna uygulanması için;

Birden fazla işverenden ücret ALMAMAKTAYIM / ALMAKTAYIM.

Birden fazla işverenden ücret ALMAKTAYIM. İstisna diğer işveren tarafından uygulanmaktadır.

/ İstisna kurumunuzca uygulansın.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı