2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci f…

 

 

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, EK-2 de aranan nitelikleri taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2de yer alan nitelikleri taşımak.

2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece “Kamulaştırma” uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.

3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05 kodlu Kamulaştırma temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları ve bilirkişilik temel eğitimini almış olmaları şartıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.

4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

5- Meslek öncesi eğitimde ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

BAŞVURU USULÜ:

1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna EK-3’deki başvuru kılavuzu dikkate alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.

2- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları zorunludur.

3- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir

4- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.

5- Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi  üzerinden oluşturulacak  başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:

a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda).

c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir bilgi ve belgeler (SGK kaydı, oda belgesi, ruhsat, vergi kaydı, uzmanlık belgesi, görev belgesi, hizmet belgesi, meslekte veya sanatta yeterlilik belgesi, mesleki birliklerden alınacak kayıt belgeleri, saha çalışmaları, yürütülen projeler, uzmanlık alanına ilişkin mesleki ve akademik çalışmalar vb.)

f) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

g) Banka hesap (IBAN) numarası.

2- Bilirkişilik temel eğitimi Kanun gereği bir defaya mahsus alınan bir eğitimdir. Bu sebeple, iş bu başvuru dönemi öncesi alınan temel eğitim belgeleri geçerli olup başvuruların değerlendirilmesinde esas alınacaktır. Dolayısıyla temel eğitim katılım belgesi bulunan adayların yeniden temel eğitim almalarına gerek bulunmamaktadır.

3- Hali hazırda bölge bilirkişi listelerine Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince üç yıllığına kaydedilmiş olup süresi dolduğundan yenileme talebinde bulunacaklarda temel ve alt uzmanlık alanı sınırlaması nedeniyle mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartı yeniden değerlendirileceğinden yenileme talebine başvurulan uzmanlık alanında mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartının ispatına yarar bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde eklenmesine dikkat edilmelidir.

4- Başvuruya (e) bendi uyarınca bilgi ve belgelerin eklenmesi sırasında sadece diploma, SGK kaydı, oda belgesi, vergi kaydı veya ruhsat ve benzeri belgelerin sunulmasının, başvuruda bulunulan uzmanlık alanındaki fiili çalışma ve mesleki tecrübeyle örtüşmediği sürece tek başına bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını ispat etmek için yeterli olmayacağı hususuna özellikle dikkat edilmelidir.

5- Bilirkişi adayının çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı ve başvuruya ekleyeceği görev belgesinde mutlaka görev tanımına, hangi pozisyon ve unvanlarda çalıştığına ve hakkında disiplin yaptırımı ya da mesleki yönden geçici ya da sürekli yasaklılık halinin bulunmadığına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

6- Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, başvuruya ekleyecekleri oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesinde mutlaka mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici veya sürekli olarak yasaklanmamış olduğuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir.

7– İş bu başvuru döneminde yenileme talebinde bulunacaklarda, yenileme eğitimi almış olma şartı geçici olarak aranmayacaktır. Bu durumdaki bilirkişilerin bölge kurulu tarafından başvurularının kabul edilerek listeye yeniden kaydedilmeleri halinde yenileme eğitimlerini Daire Başkanlığımız tarafından belirlenecek takvim içerisinde almaları gerekmektedir.

8- 31 Mayıs 2021 tarihli Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru (EK-4) gereğince bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulduklarından bu kapsamdaki kişilerin anılan duyuruda belirtilen diğer şartları sağlamaları halinde bilirkişilik temel eğitimi şartı aranmaksızın başvuruları alınacaktır.

9- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir. Bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

10-  UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi ve evrakların tam ve eksiksiz olarak Sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerin yetersiz ya da  eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 9 uncu maddesine göre yapılacak eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler sistem üzerinden tamamlanabilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ:

Bilirkişilik başvuruları 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ HAKKI:

1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği varsa unvanı, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.

2- Bölge kurulunca, öncelikle başvuranın “Başvuru şartları” bölümünde sayılan şartları taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Bu şartları taşıyanlar arasından Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince en liyakatli olanlar seçilir. Liyakatin değerlendirilmesinde, başvuranın mesleki tecrübesi, alanında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik eğitimleri ve varsa başkaca uzmanlık eğitimleri, katıldığı meslek içi eğitimler veya uzmanlığı gösteren diğer belgeler ile EK-2’de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde liyakatli olanların belirlenmesine ilişkin diğer kriterler dikkate alınır.

3- Bilirkişiliğe kabul edilenlere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.

4- Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

5- Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

YEMİN:

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ise ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişiliğe kabul edilenlere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir. Yemin tarihi, saati ve yeri ilgili bölge kurulu tarafından ayrıca duyurulacaktır.

BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNİN OLUŞTURULMASI:

Bölge kurulları tarafından sicile ve listeye kaydedilmesine karar verilenlere Sistem üzerinden sicil numarası verilerek Daire Başkanlığımız tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 45 inci maddesine uygun olarak bilirkişilik sicili oluşturulur.

LİSTELERİN İLANI:

Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil numarası, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile Daire Başkanlığımız ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri ile faaliyet gösterecekleri temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişiliğe kabulüne ilişkin usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir.

2- 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru kapsamında başvuru yaparak bilirkişilik sicili ve listelerine kabul edilenler 3 yıl süre ile listelere kaydedilmiş olup bu kişilerin tekrar bilirkişilik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, muafiyet kapsamında başvuru yaparak 2021 yılı içinde listelere kaydedilen profesör ve doçent unvanlı bilirkişilerden, iş bu duyurunun “Başvuru Usulü” bölümünün 5 inci maddesinde belirtilen sayılardan fazla uzmanlık alanında kayıtlı olanların, uzmanlık alanlarını en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanı olacak şekilde yenileme talebi ekranından güncellemeleri gerekmektedir.

3- Muafiyet kapsamında başvuru yaparak 2021 yılı içinde listelere kaydedilen profesör ve doçent unvanlı bilirkişilerden kayıtlı oldukları uzmanlık alanlarına yeni uzmanlık alanı eklemek isteyen veya mevcut uzmanlık alanlarını güncellemek isteyen bilirkişiler de yine yenileme talebi ekranından bu başvurularını yapabileceklerdir.

4– Halihazırda bilirkişi listelerinde kayıtlı olup yenileme talebi kabul edilmeyen bilirkişiler, 2022 yılı bilirkişi listelerinin ilanı öncesinde görevlendirildikleri mevcut dosyalardaki görevlerini (asıl veya ek rapor hazırlama) tamamlayacaklardır.

5- Bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt uzmanlık alanları esas alınacak olup, Sistemde (*) işareti bulunan temel ve alt uzmanlık alanları yeni dönemde kaldırılacağından ve başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacağından başvuru yaparken Sistemde (*) işareti bulunan uzmanlık alanlarının seçilmemesine dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

EK-1 Temel ve alt uzmanlık alanları
EK-2 Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler
EK-3 Başvuru Kılavuzu
EK-4 Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı