Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana… 

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı

Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı

Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanında, meslek mensuplarımızın iş ve işlemlerinde kolaylaştırma ve beyan dönemlerinde yaşanan yoğunlukların azaltılması amacıyla güncelleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle, Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, Mezkûr Genel Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası (kullanıcılar) tarafından, öteden beri olduğu şekilde, elektronik ortamda, Sisteme kayıt yapılmak suretiyle yerine getirilebileceği gibi,

İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Kazancı Defteri tutan mükellefler için (söz konusu yetkili kullanıcıları tarafından) birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;·

  • Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,·
  • Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,

gerçekleştirilebilmesi de mümkün bulunmaktadır. ​​​​​​​

Duyurulur.

Kaynak: GİB