7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri İÇİNDEKİLER 1-) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4) I- KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ II-…

 

 

7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri Hakkında Kapsamlı Bilgilendirme

 

7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

İÇİNDEKİLER

1-) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4)

I- KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

II- BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

A-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLARIN AİT OLDUĞU İDARELER

B-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLAR

C-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

D-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME (MADDE 2)

III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

IV- BELEDİYE ALACAKLARI

V- GÜMRÜK VERGİLERİ

VI- YARGI KARARI İLE KESİNLEŞTİĞİ HÂLDE MÜKELLEFE ÖDEMEYE YÖNELİK TEBLİGATIN YAPILMADIĞI ALACAKLAR

VII- 6736, 7020 VE 7143 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

VIII- MESLEK MENSUPLARININ ODALARA VE ODALARIN TÜRMOB’A BORÇLARI

IX- AVUKATLARIN BAROLARA OLAN BORÇLARI

X- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE BAĞLI ODALARINA BORÇLAR

XI- ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU İLE BAĞLI ODALARINA OLAN BORÇLAR

XII- İHRACATÇILARIN ÜYESİ OLDUKLARI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE OLAN ÜYELİK AİDAT BORÇLARI

XIII- ORTAK HÜKÜMLER (MADDE 3)

2-) İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARA ESNAF MUAFLIĞI İSTİSNASI (MADDE-15,18)

3-) YURTDIŞINA ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARDA %50 KAZANÇ İSTİSNASI (MADDE 16)

4-) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SERMAYE AZALTIMI YOLU İLE ORTAKLARINA YAPMIŞ OLDUKLARIN ÖDEMELERİN KÂR PAYI DAĞITIMI SAYILARAK VE %15 STOPAJA TABİ OLMASI. (MADDE 17)

5-) GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN 31 ARALIK 2025 TARİHİNE UZATILMASI (MADDE 19)

6-) AT YARIŞLARI İLE İLGİLİ STOPAJ SORUMLULUĞUNUN 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNA GÖRE LİSANS SAHİBİ OLAN VEYA LİSANS SAHİBİNCE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE AKTARILMASI (MADDE 20)

7-) 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN VERGİ ÖDEMEKSİZİN YENİ BİR VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ GETİRİLMESİ (MADDE 21)

8 -) DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MADDELERİN TESLİMİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 23)

9-) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ TESLİMLERİ İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM TESLİMİ VE HİZMETLERİ, BU MAL VE HİZMETLERİN BAĞIŞI YAPACAK OLANLARA TESLİM VE İFASINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASININ SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 24)

10-) 2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MÜSABAKALARINA İLİŞKİN KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLMESİ (MADDE 25, 37)

11-) PAYLARI BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA İLK DEFA İŞLEM GÖRMEK ÜZERE EN AZ %20 ORANINDA HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ (MADDE 35)

12-) DERNEK VEYA VAKIFLARCA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN İKTİSADİ İŞLETME OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI (MADDE 36)

13-) İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 40)

14-) KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİN ERTELENMESİ (MADDE 42)

15-) KARŞILAŞTIRMALI TABLO

 
VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
7256 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ

ÖZET:

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılmıştır.

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93’üncü madde uyarınca; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklara serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından Meclise sevk edilen düzenlemeden farklı olarak Mecliste kabul edilen Kanunda Cumhurbaşkanın kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirmesine yönelik düzenleme yer almamaktadır.

Yasada aşağıdaki konular ile ilgili herhangi bir düzenlenme yer almamaktadır.

⎯ Dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların davanın durumu itibariyle belirli bir kısmının terkin edilmek suretiyle sonlandırılması,

⎯ İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergi ve cezaların bir bölümünden/tamamından vazgeçilmesi,

⎯ Matrah ve vergi artırımı

⎯ İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi.

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçları da yeniden yapılandırma kapsamındadır.

Düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, imza aşamasındadır.

TBMM’de kabul edilen 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuş; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1-) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Madde 1-4)

Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin Yasanın 1-4’üncü maddeleri arasında yer almaktadır. Söz konusu maddelere ilişkin özet bilgiler ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

− Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

− Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

− Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

− Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

− Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.

− Kanundan yararlanma hakkının kaybedilmesi: İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

− Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

− Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB