5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 87838906-202.99-E.10300024 Tarih: 01/… 

 

 

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamında Şirket Ortağı Olan veya Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimler

 

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 87838906-202.99-E.10300024

Tarih: 01/09/2020

Konu : 5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile eklenen Ek 10 uncu maddesinde belirtilen hekimlerin sigortalılık statüleri Kurumumuzca yayınlanan 2015-19 sayılı Genelgede açıklanmış olup, ayrıca anılan madde de belirtilen hekimlerden hizmet sözleşmeleri esas alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilenlerden 23/04/2015 tarihi itibariyle işsizlik sigortası primi kesilmemesi ve Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılması gerektiği 24/5/2016 tarihli 2964528 sayılı Genel Yazımız da belirtilmiş ve söz konusu hükümler aynen 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgemize aktarılmıştır.

Ancak, gerçek kişi ile kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen bilgilerden; sağlık kurum ve kuruluşlarınca; hekimlerin Ek 10 uncu madde kapsamında olup olmadıklarına bakılmadan ve hizmet alım sözleşmeleri esas alınmadan bildirimlerinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında (13) belge türü ile yapıldığı anlaşıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bu bakımdan, Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin ünitelerinizce onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan temin edilmek suretiyle sözleşme metninde çalışmanın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendine tabi sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlenmeye yer verilenlerin (4/1-a) kapsamında değerlendirilmesi ve işsizlik sigortası primi kesilmeden Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılmasının sağlanması, aksi takdirde Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında olmayıp, hizmet akdi ile (4/1-a) kapsamında çalıştıkları halde işsizlik sigortası primi kesilmeden (13) belge türü ile bildirim yapıldığı tespit edilen kişiler için (01) belge türü değişikliği yapılmak suretiyle gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve işsizlik sigortası primlerinin cari usul ve esaslara göre tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.