Yerel Yönetimler-Derneklerin ve Vakıf Projelerine Yapılacak Yardımlar 01 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31086 Kültür ve Turizm Bakanlığından: M…

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
 

Yerel Yönetimler-Derneklerin ve Vakıf Projelerine Yapılacak Yardımlar

01 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31086

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Etkinlik raporu: İl Müdürlüklerince, yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinliklerin izlenmesini ve sonuç raporunun incelenmesini müteakip il müdürü ve bu Yönetmelikte tanımlanan raportörce müştereken onaylanmış raporu,”

“ğ) Raportör: Yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinlikleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere İl Müdürlüğünce görevlendirilen personeli,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültürel, sanatsal, turizm ve tanıtmaya yönelik faaliyetler olduğunun, teşekkülün kuruluş belgelerinde açıkça belirtilmiş olması,”

“d) Teşekkülün üyelerine kazanç paylaşımı veya kar dağıtımı amacının bulunmaması,”

“f) Teşekkülün üyelerinin yasa dışı örgütlerle mensubiyet, irtibat ya da iltisaklarının bulunmaması,

g) Yardım yapılması değerlendirilen projenin ülke sınırları dahilinde gerçekleştirilecek olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,

b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,

ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,

d) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

(2) İl Müdürlüğü, başvuruları, Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirerek başvuruda bulunan kuruluşa ve projeye ilişkin olumlu ve/veya olumsuz görüşlerini açıkça belirttikleri “Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu” ile birlikte Bakanlığa gönderir.

(3) Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili daire başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, kültür işleri ile ilgili daire başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı ve ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.

(2) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz. Komisyon kararı Bakan onayına sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

a) Projenin kültürel, sanatsal, folklorik ve turizme ilişkin değerleri yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi,

b) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.

(2) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş bölgelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Projenin adı, tarihi, yeri,

ç) Yardım tutarı,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yardım, İl Müdürlükleri tarafından projeyi sunan teşekkülün banka hesap numarasına aktarılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüklerince görevlendirilen raportörlerce izlenir. Teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra etkinlik raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların, etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır.

(3) Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

(4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya veya İl Müdürlüklerine yaptırmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“a) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde açıkça görünür ve okunur biçimde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresini bulundurmak ve/veya Bakanlık logosunu kullanmak. Bakanlığın logosu; standart ve en az faydalanıcıların logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur.”

“c) Etkinliğin taahhüt edilen şekilde ve sürede gerçekleştirilmediğinin, yönetmelik ve protokol hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti halinde onaylanmış yardımlar ilgili Birimce iptal edilir. Bu hallerde yardımın ödenmiş olması durumunda bu Yönetmeliğin 15 inci madde hükmü uygulanır.

ç) Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa sunulan konusu dışına çıkılarak Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da bireyleri ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık tek taraflı olarak protokolü fesih hakkını saklı tutar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2017 26463

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 26/9/2008 27009
2- 9/2/2012 28199
3- 15/1/2013 28529
4- 17/10/2018 30568