Yer Altı Maden İşletmeleri Maliyet Artışları 2282 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Karar Sayısı: 2282 Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde… 

 

 

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

Yer Altı Maden İşletmeleri Maliyet Artışları 2282

25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31079

Karar Sayısı: 2282

Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında;

a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altı maden işlerinde, 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışanlar ile 3213 sayılı Kanuna göre rödovans sözleşmesiyle çalışanlara,

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV, Grup madenlerden “Linyit” ve ‘Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

işlettikleri işletmelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilmesine İlişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar; birinci fıkra kapsamındaki maden işletmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihlî ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınarak uygulanacak desteği kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız