Esnaf ve Sanatkâr Oda Kayıt 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıt…

 

 

Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ

Esnaf ve Sanatkâr Oda Kayıt

01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30849

Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri ile 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre yapılacak üye kayıtlarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğini,

c) Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS): Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanını,

ç) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,

d) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

e) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,

f) Koordinasyon Kurulu: Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunu,

g) Meslek: Koordinasyon Kurulunca belirlenen meslek kollarını,

ğ) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

h) Şube: Birlik tarafından oda kurulamayan ilçelerde açılacak ve buradaki esnaf ve sanatkârların işlemlerini yürütecek hizmet birimlerini,

ifade eder.

Üye kaydının yapılacağı odanın tespiti

MADDE 5 – (1) Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğü tarafından ESBİS üzerinden ilgili odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Bu kararlar, esnaf ve sanatkârın sicile tescil tarihinden itibaren oda üyesi olduğu şeklinde alınır. Esnaf ve sanatkârların üye kaydının yapılacağı ilgili oda;

a) ESBİS üzerinde iş yeri adresi olarak beyan edilen yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası,

b) İş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası,

c) İş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditliolarak belirlenenlerin, çalışma bölgesinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası,

ç) Meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar için karma oda,

d) Kaydolabileceği karma oda da bulunmayanlar için mesleğiyle ilgili en yakın ihtisas odasıdır.

(2) Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları ihtisas odalarının tespitinde Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararıyla belirlenen ve yürürlükte olan esnaf ve sanatkâr meslek kolları esas alınır.

(3) Bir çalışma bölgesinde aynı meslek kolunda faaliyetini sürdüren birden fazla ihtisas odasının bulunması halinde, ilgili mesleğe veya meslek koluna özgülenen faaliyetin türüne göre esnaf ve sanatkârın üyelik kaydı sırasıyla;

a) Ekonomik faaliyet kodunda ilgili ihtisas odalarında kayıtlı olarak faaliyetini sürdüren mevcut üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 1),

b) Ekonomik faaliyet kodunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarında meslek kolundaki üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 2),

c) Meslek kolunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının mesleği içerisinde barındıran üst meslek kolunda kayıtlı üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 3),

ç) Üst meslek kolunda kayıtlı üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının üye sayısının mukayesesi sonucunda üye sayısı fazla olan odaya (Örnek 4),

d) Üye sayılarının eşitliği durumunda, ilgili ihtisas odalarının oda kuruluş tarihinin mukayesesi sonucunda kuruluş tarihi eski olan odaya (Örnek 5)

yapılır.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince esnaf ve sanatkârların kaydolabileceği karma oda bulunmayan yerlerde, kaydolacağı mesleği ile alakalı en yakın ihtisas odasının tespiti yapılırken; kaydı yapılacak mesleği içerisinde barındıran üst meslek kolunda kurulu ihtisas odaları arasından bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sıralama doğrultusunda faaliyet yoğunluğu, meslek yoğunluğu, üst meslek yoğunluğu, üye yoğunluğu ve kuruluş tarihi mukayese edilir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mesleği içerisinde barındıran üst meslek kolunda kurulu hiçbir ihtisas odası bulunmaması durumunda kayıt olunacak oda tespiti yapılırken; ilgili çalışma bölgesindeki tüm ihtisas odaları arasından bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sıralama doğrultusunda faaliyet yoğunluğu, meslek yoğunluğu, üst meslek yoğunluğu, üye yoğunluğu ve kuruluş tarihi mukayese edilir.

Büyükşehir statüsündeki illerde oda kayıtları

MADDE 6 – (1) Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, şahsın tercihini beyan eden dilekçeye uygun olarak bu odalara ya da büyükşehir il merkezinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılır.

(2) Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması durumunda, esnaf ve sanatkârların oda kayıtları; Bakanlıkça belirlenmiş ise en yakın ilçedeki ilgili odaya, yahut büyükşehir il merkezlerinde kurulu ilgili odaya tercih dilekçeleri alınmak suretiyle yapılır. En yakın ilçedeki ilgili oda, Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, oda bulunmayan ilçenin yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları gözetilerek ilgili birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Büyükşehir statüsündeki illerde bulunan ilçelerde kurulu oda bulunmaması halinde, Büyükşehir il merkezlerinde kurulu ihtisas odasına kayıtlı esnaf ve sanatkârların yazılı taleplerine istinaden kayıtları ilgili sicil müdürlüğünce, Bakanlıkça belirlenmiş en yakın ilçedeki ilgili odaya aktarılır.

(4) İki nüsha halinde yazılı olarak düzenlenen ve kayıt olunması talep edilen odanın açıkça belirtildiği tercih dilekçesinin bir nüshası kişinin sicil dosyasında saklanır, diğer nüshası kayıt olacağı odaya gönderilir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde oda kayıtları

MADDE 7 – (1) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezi ve bağlı ilçelerindeki esnaf ve sanatkârların üye kayıtları bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılır.

(2) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde oda bulunmaması durumunda, esnaf ve sanatkârların kayıtları, ilgili birlik tarafından bu ilçelerde şube açmak suretiyle tutulabilir.

(3) Oda bulunmayan ilçelerde birlik tarafından şube kurulmamış ise esnaf ve sanatkârların kayıtlarının tutulacağı oda; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, oda bulunmayan ilçenin merkeze veya yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak ve birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Oda bulunmayan ilçelerdeki üyelerin kaydı Bakanlıkça belirlenen en yakın ilçedeki ilgili odaya yapılır.

(4) Şubelerde, personel eksikliği ve benzeri nedenlerle hizmet verilememesi yahut şube hizmet biriminin fiziki olarak mevcut olmaması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin giderilmesi hususunda birliğe makul bir süre verilir. Bakanlıkça verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise şubeye kayıtlı esnaf ve sanatkârların kayıtları, sicil müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenen en yakın ilçedeki ilgili odaya aktarılır.

Örnekler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen hususlar Ek-1’de örneklendirilmiştir.

Uygulama

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında oluşan tereddütler Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce giderilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 9/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

ÖRNEKLER:

Örnek 1:

“47.11.01 – Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında 47.11.01 faaliyet kodundan kayıtlı üye sayısı olarak en fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.

Örnek 2:

“47.11.01 – Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında 47.11.01 faaliyet kodundan kayıtlı üye sayısı olarak bir sıralama yapılamıyor ise “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğinin ilgili ihtisas odaları arasında üye çoğunluğu olarak en fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.

Örnek 3:

“47.11.01 – Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı olarak bir sıralama yapılamıyor ise mesleğin üst başlığı olan “D – GIDA, TARIM” sektörünün ilgili ihtisas odaları arasında en fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.

Örnek 4:

“47.11.01 – Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı, mesleğin dahil olduğu sektöre göre üye sayıları olarak bir sıralama yapılamıyor ise odanın tüm üyeleri arasından en fazla görüldüğü odaya kayıt gönderilir.

Örnek 5:

“47.11.01 – Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)” faaliyet kodundan vergi kaydı bulunan bir kişinin mesleği “D.03 – Bakkallık, bayilik, büfecilik” mesleğidir. A ilinde bu meslekle aynı ihtisaslıkta bulunan A Bakkallar Odası ile A Büfeciler Odası arasında faaliyet koduna göre üye sayısı, mesleğe göre üye sayısı, mesleğin dahil olduğu sektöre, genel olarak oda üye sayıları olarak bir sıralama yapılamıyor ise ilgili ihtisas odaları arasında oda kuruluş tarihi daha erken olan odaya kayıt gönderilir.