Yapı Denetimi İzin 30 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30847 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

 

 

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Yapı Denetimi İzin

30 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30847

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması, sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci, 32 nci ve geçici 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Komisyon: Merkez Yapı Denetim Komisyonunu,

b) Kuruluş : Yapı Denetim Kuruluşunu,

c) Yönetmelik: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğini,

ç) İzin Belgesi: Yapı Denetim İzin Belgesini,

d) Sıralama: Bir ilde denetim faaliyeti yapmak için müracaatta bulunan kuruluşların oluşturduğu sıralamayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sıralama

İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması

MADDE 4 – (1) Denetim izin belgesi almak için yapılan tüm başvurular Komisyon tarafından değerlendirilerek;

a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.

b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci ve 32 nci maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.

c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksikliklerini tamamlaması için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar. Bu koşulların sağlandığına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sırlamaya yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sıralamaya yerleştirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat

Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre bir ilde yeni yapı denetim kuruluşuna izin verilmesi hasıl olması durumunda; sıralamada bekleyen kuruluşlardan ilk sıradan başlayarak ihtiyaç sayısı kadar kuruluşa Yönetmeliğin 12 nci ve 32 nci maddelerine göre yapılanmalarını tamamlamaları için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Verilen süre içerisinde tebligatta belirtilen şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde varsa belgelerin düzenlenmesi sırasında oluşan maddi hatalar düzeltilerek, Komisyonca izin belgesi verilir.

Çağrının yapılması

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen adresine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliğ edilir. Tebligatta verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıralamadan Çıkarma

Kuruluş sıralamasından çıkarılma

MADDE 7 – (1) Yapı denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sıralamasına yerleştirilmiş kuruluşlardan;

a) Tebligatla verilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan kuruluşlar,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan tebligatla istenilen şartlar ile bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmayan kuruluşlar,

c) Sıralamada iken kuruluş tüzel kişiliğinin tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış olduğu veya merkezinin başka bir şehre taşındığı tespit edilen kuruluşlar,

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen kuruluşlar,

sıralamadan çıkarılırlar.

(2) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar izin belgesi almak için yeniden müracaat etmeleri halinde 4 üncü maddeye göre değerlendirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgesi Geçici Olarak Geri Alınan Kuruluşlar

Belgesi geçici olarak alınmış kuruluşların sıralamaya alınması

MADDE 8 – (1) Denetim izin belgesi geçici olarak geri alınmış kuruluşlardan, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci ve aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayarak yapı denetim izin belgesini geri almayan kuruluşlar;

a) Bakanlıkça, faaliyet gösterdikleri ilde izin belgesi almak üzere başvuruda bulunan kuruluşlara dair yapılan sıralamanın sonuna, bu konuda Resmî Gazete’de yapılan ilan tarihine göre yerleştirilirler.

b) Bu hususta yapılan Resmî Gazete ilanında, aynı ilden birden fazla kuruluşa yer verilmesi halinde, ilanda yer alan kuruluşlardan denetim izin belge numarası küçük olan kuruluştan başlanarak sıralamaya yerleştirilirler.

c) Resmî Gazete ilan tarihinde izin belgesi almak üzere başka müracaatların bulunması ve bunların da sıralamaya alınmaları gerekmesi durumunda, ilanda yer olan kuruluşlar bu müracaatlardan sonra gelecek şekilde sıralamaya yerleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında sıralamaya yerleştirilen kuruluşlar için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış yapı denetim izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.