4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 30814

Karar Sayısı: 1243

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/6/2019 TARİHLİ VE 1243 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

ESASLAR

MADDE 1- 20/6/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin ekli Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) A1: İhalenin yapıldığı aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,

d) A2: Sözleşmesine göre alımın yapılması gereken aya ait aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim YEKDEM maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,”

MADDE 2– Aynı Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu esaslar kapsamında birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu Esaslar kapsamında sözleşmelere ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemez.”

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) İdareye yapılan başvurusu, bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce olan ek fiyat farkı işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4- Aynı Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.