Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

01 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30791

Karar Sayısı: 1134

Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; turizm tesislerine turizm belgesi verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ana turizm işletmesi belgesi: Bileşik tesis türlerinde ana işletmeciye verilen belgeyi,

b) Ana turizm yatırımı belgesi: Bileşik tesis türlerinde ana yatırımcıya verilen belgeyi,

c) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

d) Belge sahibi: Adına turizm belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

e) Belgelendirme denetimi: Turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine, kısmi turizm işletmesi belgesinin turizm işletmesi belgesine çevrilmesi ile doğrudan turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimi,

t) Belgelendirme heyeti: Sınıfı bulunan tesislerde belgelendirme denetimini gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve en az iki kontrolörden oluşan heyeti,

g) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi: Kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeyi,

ğ) İşletmeci: Turizm tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

ı) Kısmi turizm işletmesi belgesi: İşletmeye açılan bölümü, bu Yönetmelikte tür ve varsa sınıfı için tanımlanan asgari nitelikleri sağlayan, ayrıca sınıfı bulunması durumunda yapılacak belgelendirme denetiminde sınıfı için belirlenen puan barajını aşan turizm tesislerine, yapılacak olan diğer bölümü yatırım kapsamında tutularak işletme aşamasında verilen belgeyi,

i) Sektör temsilcisi: Sınıflandırma komisyonunda görevlendirilmek üzere Bakanlıktan kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislerin işletmecileri veya genel müdürleri arasından Bakanlık tarafından uygun görülen temsilciyi,

j) Sınıflandırma çalışması: Bu Yönetmelikte sınıfı bulunan kısmi turizm işletmesi belgeli veya turizm işletmesi belgeli tesislerin sınıfının, sınıflandırma komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

k) Sınıflandırma komisyonu: Sınıflandırma çalışmalarını yürütmek üzere Kanunda belirtilen usule göre oluşturulan komisyonu,

l) Turizm belgesi: Ana turizm yatırımı belgesi, ana turizm işletmesi belgesi, turizm yatırımı belgesi, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesini,

m) Turizm işletmesi: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

n) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine işletme aşamasında verilen belgeyi,

o) Turizm tesisi: Ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurları ile birlikte turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyeti yapılan tesisleri,

ö) Turizm yatırımı: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm tesislerini gerçekleştirmek için yapılan yatırımı,

p) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesisler için yatırım aşamasında verilen belgeyi,

r) Yıldız: Bu Yönetmelikte yer alan otel ve tatil köylerinin sınıflarının tanımlanmasında münhasıran Bakanlık tarafından kullanılan terimi ve sembolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi

Turizm belgesinin niteliği

MADDE 5- (1) Turizm yatırımı belgesi; yatırımın türü, smıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgedir. Bu belge, imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmez.

(2) Kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi; turizm işletmelerinin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösteren belgelerdir. Tesiste; fiziki ve işletmecilik bütünlüğünün sağlanması kaydıyla, fiilen işleticinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır, Tesis kapasitesi olarak değerlendirilen üniteler, hizmet sunumu yapılan alanların tespitinden ibaret olup, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

Turizm yatırımı belgesi

MADDE 6- (1) Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil ve vergi sicil numaraları.

Tamamı İçin Tıklayınız