3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin,  ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(Sıra No: 1)

Giriş

MADDE 1-  (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin,  ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Amaç ve Kapsam

MADDE 2- (1) Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin, 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş oldukları Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

(2) Yeminli mali müşavirler, bu Tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir. Başkanlıkça elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan tasdik raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir. Ayrıca, Başkanlık, elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği belirtilen raporların belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesine izin vermeye de yetkilidir.

Dayanak

MADDE 3- (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi ile Bakanlık, vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetkiye dayanılarak, bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak bu Tebliğle düzenleme yapılması gerekli görülmüştür.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

c) Rapor: İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunu,

ç) Sistem: Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesine imkan tanıyan sistemi,

d) Teknik Kılavuz: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı kılavuzları,

e) 213 Sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

f) 3568 Sayılı Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

ifade eder.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 5- (1) Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre almak için bağlı bulundukları vergi daireleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Yeminli mali müşavirlerin daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifrelerinin olması halinde yeni bir kullanıcı kodu ve şifre alınmayacak, mevcut bulunan kullanıcı kodu ve şifre bu Tebliğde öngörülen hususların yerine getirilmesinde de kullanılacaktır.

(3) 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “1 Sıra No’lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ” in V-C bölümünde ifade edildiği üzere, yeminli mali müşavirin/yeminli mali müşavirlik şirketinin büro çalışanlarına ilişkin bilgilerinin girilmesi zorunludur. Söz konusu Tebliğ çerçevesinde büro çalışanı olarak bildirimi yapılan bu kişilerin, yeminli mali müşavirler tarafından sistemi kullanmak üzere “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanması mümkündür. Ancak yeminli mali müşavirlerin tanımlayabileceği “Alt Kullanıcı” ların İnternet Vergi Dairesi üzerinden Başkanlığa bildirilmesi gerekmekte olup, bildirimi yapılmayan kişiler, “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanamayacaktır.

(4) Yeminli mali müşavirlerin internet vergi dairesinde tanımlayacağı “Alt Kullanıcı”ların da Rapora işlem tesis edebilmesi için kendilerine ait internet vergi dairesi şifresinin olması şarttır. Bu nedenle, sisteme “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanan kişilerin de kullanıcı kodu ve şifre alabilmek için ilgili vergi daireleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

(5) Rapor üzerinde işlem yapma yetkisi bulunan “Alt Kullanıcı” tarafından raporların imzalanması mümkün bulunmayıp, bu raporlar sadece yeminli mali müşavirin kendisi tarafından elektronik imza ile imzalanıp vergi dairesine gönderilebilecektir.

(6) Yeminli mali müşavirler, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak http://www.gib.gov.tr/ adresinden İnternet Vergi Dairesi’ne girerek Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin ilgili menü başlığını seçerek sisteme girecektir.

(7) Yeminli mali müşavirler tarafından, sistem üzerinde ilgili bölümlerin doldurulması, açıklamaların yapılması, rapor eklerinin belirtilmesi ve girilmesi şeklinde hazırlanan Rapor, kağıt ortamında olduğu gibi ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde elektronik imza ile imzalanarak ilgili vergi dairesine gönderilecektir.

 

(8) Sistemde, Rapora eklenmek üzere tüm ekleri gösteren ve zorunlu olarak doldurulması gereken bir “Ek Listesi” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ekin hangi şekilde (elektronik ya da vergi dairesine dilekçe ile) ibraz edildiği bilgisinin işaretlenmesi gerekmektedir. Ek listesinde yer alan yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından üretilen (beyanname, tahakkuk fişi, vb.) belgeler Rapora eklenecek, diğer kişi veya kurumların imzasını veya onayını taşıyan belgeler kağıt olarak ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir. Elektronik olarak eklenebilecek ekler toplamda 5 mb’yi aşamayacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenen eklerin boyutunun bu limite göre ayarlanması gerekmektedir. Toplamda 5 mb’lık limitin zorunlu olarak aşılması halinde ise, elektronik olarak eklenemeyen ekler de ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilen Raporun tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle kağıt ortamında ibraz edilecektir.

(9) Sistemden elektronik imzalı olarak gönderilen Raporların geçerlilik kazanması için, bu Raporların ilgili mevzuatında belirtilen sürenin son gününe kadar ilgili vergi dairesine kâğıt olarak ibraz edilmesi gereken eklerinin de belirtilen bu süre içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz edilebilecektir. İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair herhangi bir süre sınırlaması bulunmayan Tasdik Raporlarında ise söz konusu Raporlara ait eklerin gönderimi tamamlanmadan bu raporlar vergi dairesince işleme konulmayacaktır.

İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda Gönderilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Değiştirilmesine İlişkin Yapılacak İşlemler

MADDE 6- (1) İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair mevzuatında belirtilen ve süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında değişiklik yapılabilecektir. Süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar Rapor üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

(2) Rapor üzerindeki değişiklik ile raporun pasife alınma işleminin ne şekilde olacağı hususuna https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer verilecektir.

(3) Daha önce vergi dairesine elektronik imza ile gönderilen bir Raporun değiştirilmesi durumunda bu rapor yeniden e-imza ile imzalanarak vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir. Raporlardaki değişikliğin takip edilmesi amacıyla, değiştirilerek yeniden eimza ile imzalanan raporlar ile ilk rapor arasında sistem tarafından bağ kurulacaktır.

Sorumluluk ve Ceza Uygulaması

MADDE 7- (1) Yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda e-imza ile imzalanarak gönderilen Tasdik Raporları, ilgili meslek mensuplarınca imzalanmış ve mühürlenmiş bir rapor olarak kabul edilecektir.

(2) Tasdik Raporlarının yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine yönelik 213 Sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetki çerçevesinde, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ile kağıt ortamında verilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Meslek mensuplarının rapor tasdikine ilişkin olarak, 3568 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenledikleri Raporlar için de aynen geçerli olacaktır. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında sistemi kullanan meslek mensupları ve meslek mensuplarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) Sistemi kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunda öngörülen ceza hükümleri tatbik olunur.

Sistemin Kullanımına İlişkin Diğer Hususlar

MADDE 8- (1) Sistem üzerinden hazırlanacak raporların dispozisyonları, bu raporların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlar ile duyurulur.

(2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun süreli elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı gibi gerek Başkanlık gerekse meslek mensubu açısından sistemi kullanılamaz hale getiren koşulların varlığı halinde, sistem kapsamında yer alan Raporun belirlenecek süreler dâhilinde elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, gönderilmesi ve Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan kalkmasının ardından söz konusu rapora yönelik işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkilidir.

(3) Sistem üzerinden gönderilen raporların, süresinde düzenlenmiş sayılması için ilgili mevzuatta öngörülen sürenin son günü saat 23:59’dan önce sistem üzerinde e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

(4) İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/Vergi Dairesi kayıtları esas alınacaktır.

(5) Sistem üzerinden gönderilen raporların ekinde, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” nin bulunması zorunludur.

Tebliğde Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE 9- (1) Sistem üzerinden gönderilen işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğde ve https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlarda özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerlidir.

İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygun Görülen Raporlar

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeminli mali müşavirlerin sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlemiş oldukları Tasdik Raporlarını elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden göndermeleri uygun bulunmuştur.

(2) Bu nedenle, Başkanlıkça internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderileceği duyurulana kadar, diğer tasdik raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir.

Diğer Hususlar

MADDE 11- (1) Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 01/01/2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

(2) Yeminli mali müşavirlerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt ortamında vermiş oldukları Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının ayrıca internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğ olunur.