19/09/2018 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin birinci ve dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

KURUL KARARI

Karar No: 75935942 – 050.01.04 – [03/119]

Karar Tarihi: 25/04/2019

Konu : Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Güncellenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin birinci ve dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

EKLİ LİSTE

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler,

c) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler,

d) Yatırım kuruluşları,

e) Kolektif yatırım kuruluşları,

f) Portföy yönetim şirketleri,

g) İpotek finansmanı kuruluşları,

h) Bağımsız denetim kuruluşları,

i) Gayrimenkul değerleme kuruluşları,

j) Derecelendirme kuruluşları,

k) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

l) Varlık kiralama şirketleri,

m) Merkezî takas kuruluşları,

n) Merkezî saklama kuruluşları,

o) Veri depolama kuruluşları,

p) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.

– Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

– Çalışan sayısı elli ve üstü.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen;

a) A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Brüt satış toplamı iki yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası.

– Aktif toplamı 10 milyon ve üstü Türk Lirası.

– Çalışan sayısı yirmi beş ve üstü.

b) Kıymetli maden aracı kurumlan,

c) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.