Tarım Sigortaları Havuzu 954 18 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30749 Karar Sayısı: 954 Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahh…

 

 

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 954)

Tarım Sigortaları Havuzu 954

18 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30749

Karar Sayısı: 954

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1- (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortalan Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2019-31/12/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında,

b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için % 150 üzeri,

c) Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180’i aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

ç) Münhasıran ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak %150’yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı müştereken yürütür.