Verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve enerji gideri oram hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30714

Karar Sayısı: 819

Verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve enerji gideri oram hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/3/2019 TARİHLİ VE 819 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve enerji gideri oranının belirlenmesidir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3– (1) 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan proje bedeli birmilyon Türk Lirasından beşmilyon Türk Lirasına, destek oranı ise yüzde yirmiden yüzde otuza artırılmıştır.

(2) 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan destek bedeli ikiyüzbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına, enerji gideri oranı ise yüzde yirmiden yüzde otuza artırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.