Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sedat YENİDÜNYA Başkanlığında…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sedat YENİDÜNYA Başkanlığında;

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Başkan Yardımcısı Osman Nejat GÜNERİ,

-Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden birim sorumlusu Dr. Cemal AYAZOGLU,

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Şube Müdürü Erhan BAYRAK, -Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı temsilen Mühendis Serkan PULAT,

-En fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşlarından TÜRK-İŞ adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Necdet ÖKSÜZ,

-En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Haşan YILMAZ ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı İdris KAYICI,

-İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Oda Genel Sekreter Yardımcısı Faruk DOĞAN’ nın

katılımlarıyla 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 28,00 TL (Yirmisekiz Türk Lirası) iaşe bedelinin, 03/03/2018 tarih ve 30349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “…Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2018 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2018 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 30,00 TL (OtuzTürkLirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. 20/02/2019