3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

19 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30691

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlk muayenenin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü içerisinde periyodik muayenesi yaptırılır. Birinci fıkranın (b) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin ise ilgili kurum/kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde, tamir ve ayar servisince tarifesi yüklenen taksimetre için muayene servisi tarafından yapılan genel muayene olup, geçerliliği bir sonraki tarife değişikliği kapsamında yapılacak muayene tarihine kadardır. Bu muayenenin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.”

“(8) Taksimetrenin ilk veya periyodik muayenesinin yapıldığı son tarihten itibaren üç yıl geçtiği halde ilgili kurum/kuruluş tarafından tarife değişikliği yayımlanmaması durumunda, üç yılın dolduğu tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde periyodik muayenesi muayene servislerine yaptırılır.

(9) Kullanıcı, bu madde çerçevesinde tamir ve ayar servisinde yaptırdığı işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen ve işlem tarihi ile gerekçeyi içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servisine ve muayenesiz olduğu süre içerisinde talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan taksimetrelerin son muayene geçerlilik süresi dolmadan üç yılda bir tabi tutuldukları muayene şeklidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013 28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 30/11/2014 29191
2- 15/5/2016 29713