Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30671

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 681

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Destek: Kurumun bu Karar kapsamında sağlayacağı kefaletler için Bakanlık tarafından 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince sağlanan kaynağı,

ç) Destek Hesabı: Bakanlığın bu Karar kapsamında sağlayacağı kefaletler için bütçe kaynağını aktardığı Kurum tarafından açılan banka hesabını,

d) Kefalet: Kuram tarafından yararlanıcıların finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi için verilen teminat ve/veya garantileri,

e) KOBİ tanımını haiz yararlanıcı: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile tanımlanan KOBİ vasfını haiz işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçileri,

f) Komisyon: Yararlanıcıdan kefalet sisteminin işletilmesi amacıyla Kuram tarafından banka kanalıyla tahsil edilen ücreti,

g) Kredi: Kredi verenlerin bireysel krediler hariç 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan finansmanı,

ğ) Kredi verenler: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar ile kredi garanti kurumlarına ortak olan bankaların hakim ortağı olduğu veya kredi garanti kurumlarına ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

h) Kurum: Hazine ile protokol imzalaması kaydıyla, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca Hazine destekli kefalet sağlayan ve Bakanlık adına Hazine destekli kefalet sistemi üzerinde gerekli kontrol ve gözetimi sağlayan Kredi Garanti Kurumlarını,

ı) Portföy garanti sistemi (PGS): Kredi verenlere Kurumun tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin Kuram tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, kredi verenler aracılığıyla sağlanan Hazine destekli kefalet sistemini,

i) Tazmin: Yararlanıcının temerrüde düşen kredisinin donuk alacağa dönüşmesi için gereken 90 günlük sürenin geçmesi ve kredi verenin kanuni takibe başlaması halinde Kurum tarafından kredi verenlere ödemenin gerçekleştirilmesini,

j) Tazmin üst limiti: Kurum tarafından kredi verenlere tahsis edilen kefalet limiti içerisinde kalmak kaydıyla kullandırılan kefaletlerden tazmin edilen toplam tutarın, kullandırılan toplam kefalet tutarına oranı ile hesaplanan azami tazmin oranını,

k) Temerrüt: Kefalet kapsamındaki kredinin anapara veya faizinin/kâr payının/kira tutarının yararlanıcı tarafından vadesinde geri ödenmemesi durumunu,

l) Teminat: Hazine desteği kapsamında Kurum tarafından verilen kefaletler karşılığında kredi verenlerce kullandırılan kredilerin geri ödenmemesi riskine karşılık temerrüde düşen Kurum alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan ve kredi verenler tarafından doğrudan yararlanıcıdan ya da Kurum hariç yararlanıcı lehine kefalet alınmış gerçek ya da tüzel kişilerden alınan her türlü hak ve alacaklar ile garantileri, kefaletleri ve üçüncü kişilerce verilmiş her türlü nakdi veya gayrinakdî varlıkları,

m) Yararlanıcı: Hazine destekli kredi kefaleti kullanan işletmeleri,

ifade eder.”

MADDE 2 Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bakanlığın yararlanıcılara sağlayacağı destek, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır:

a) Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması.

b) Yararlanıcının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.

c) Yararlanıcının kefalete başvurusu sırasında kredilerinin, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

ç) Kredi veren tarafından yararlanıcının kredi verilebilir olduğunu gösteren güncel kredi derecelendirme notlarının veya puanlamalarının Kuruma gönderilmiş olması.

d) Yararlanıcının sistem kapsamında Kuruma komisyon borcunun bulunmaması.

e) Bu fıkranın (b) bendinin uygulanması sırasında, bu Karar kapsamında kullandırılan tüm krediler için, ilgili kurumlardan kredi kullanımından 90 gün öncesine kadar alınan belgeler geçerli kabul edilir.

(2) Bakanlığın sağlayacağı kefalet aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır:

a) Bu fıkranın (b) bendinde yer alan kefalet limitini aşmamak kaydıyla, yararlanıcıların kefalete başvuru süresi 31/12/2020 tarihinde sona erer. (Ş.Abacı) Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 5 yıl olmak üzere tekrar uzatılabilir.

b) Bu Karar kapsamında ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Kurum tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL’yi aşamaz. Bakiye tutarın hesaplamasında döviz kredileri için verilen kefaletler, kefaletlere Kurum tarafından onay verildiği tarihteki kur esas alınır. 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından Kuruma aktarılabilecek kaynağın tutan 25 milyar TL ile sınırlıdır. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen kefaletler kapsamında Bakanlık tarafından aktarılan kaynak 25 milyar TL tutarındaki limite dahil edilir.

c) Kurum, verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlerden aynı koşullarda komisyon sağlanmaya devam edilir.

ç) İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem bu bentte tanımlanan azami süreler kapsamında en fazla ilave 12 ay olarak uygulanır. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi bu bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsammda sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.

d) Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda gecikme ve temerrüt faizi hariç olmak üzere kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile 90 günlük işlemiş akdi faiz/kâr payı/kira tutan ödemeleri toplamının azami %90’mı, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda %85’ini geçemez. KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan yararlanıcıların kefalet taleplerinin doğrudan Eximbank’a yönelik veya kredi veren aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya kredi veren kaynaklı olması durumunda ise bu oran % 100’e kadar artırılabilir.

e) 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılması hakkında istihsal edilen yılı Cumhurbaşkanı kararları uyarınca kullandırılan kredilerde bu oran % 100’e kadar artırılabilir.

f) Bakanlık, kredi verenler için azami %10’a kadar tazmin üst limiti belirlemeye yetkilidir. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı kapsamında verilen kefaletlere ilişkin tazmin ödemelerinde tazmin üst limiti dikkate alınmaz.

g) Bakanlık tarafından belirlenen tazmin üst limitine ulaşıldıktan sonra, takipten tahsilat sağlanması durumunda, tahsilat sonucu işletme hesabına aktarılan tutarlar miktarında ilave limit oluşur ve Bakanlık yeniden tazmin üst limitine ulaşana kadar tazmin ödemesi yapar.

ğ) Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dâhil edilir.

h) Bakanlık, kurumlar arası tahsis edilecek kefalet limitlerinin dağılımını belirlemeye, tahsis edilen limitlerden kullandırılan tutarlar hariç olmak üzere, tahsis edilen limitleri dondurmaya, değiştirmeye ve iptal etmeye yetkilidir.

ı) Bu Kararda düzenlenen hususların ayrıntıları ile kefalet işlemleri kapsamında yararlanıcıdan alınacak komisyon ve diğer masraflara ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir. Komisyon her bir kullanım için bir defaya mahsus ve peşin olarak Kuruma ödenir. Bakanlık komisyondan pay almaz.

i) Kredi verenler ve Kurum kefaletlere ilişkin olarak bu Karar ve Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan protokolde belirlenenler dışında ilave herhangi bir ücret talep edemez.

j) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlanırken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.

k) TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi kredilere kefalet sağlanırken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki TCMB çapraz kuru esas alınır.

l) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru esas alınır.

m) Bu Karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamak üzere Kredi Garanti Kurumlarınca verilen kefaletlerden yapılan tahsilatlar kapsamında risk bakiyesinde oluşacak limitlerin kullandıranına ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.”

MADDE 3- Aynı Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Bakanlık, belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak üzere 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen genel usul ve esaslar kapsamında, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen kredilerin azami vadesini, anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar ve/veya oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenlerce yürütülür.

(2) Kurum temerrüt durumunda, gecikme faizi ile temerrüt faizi hariç olmak üzere kredinin anapara bakiyesi ile azami 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini kefaleti oranında tazmin eder. Gayrinakdî kredilerin tazmininde 90 günlük bekleme süresi boyunca nakit kredi faiz/kâr payı/kira tutarı oranı uygulanır. Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alman yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.

(3) Kurum kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kredi verenlerin tazmin oranları, portföy limiti kullanımları, talep tarihi gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek Kurumun bütçe limitleri ve planladığı bütçe programını göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılar.

(4) 5570 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılması hakkında istihsal edilen yılı Cumhurbaşkanı kararlan uyarınca kullandırılan krediler kapsamında kefalet sağlanan kredilerin;

a) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti olmaksızın kredi veren tarafından Doğrudan Kullandırım yoluyla kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, Kurum anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme/ceza faizi hariç akdi faiz/kâr payı/kira tutarı oranından hesaplanacak faiz/kâr payı/kira tutarını kefaleti oranında tazmin eder.

b) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, krediye kefalet vermiş olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin faal, mali gücü yeterli ve kefaleti kabul edilebilir durumda olması halinde Kredi Verence, vadesinde / taksit vadesinde ödenmeyen tutarlar kredi veren ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri arasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Anasözleşmesi doğrultusunda imzalanan Taahhütname ve Rehin Şerhi hükümlerine bağlı olarak oluşturulan Kredi Veren nezdindeki kefalet veren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin blokeli hesaplarından tahsil edilir. Bu durumda, kefalet vermiş olan Esnaf ve Sanatkarlar -Kredi ve Kefalet Kooperatifinin alacağı için Kurumdan tazmin talebinde bulunabilmesi için vadesinde/taksit vadesinde ödenmeyen tutarlar için borçlu aleyhine vadesinden/taksit vadesinden itibaren en geç 90 günlük süre içerisinde yasal takip başlatmış olması ve vadesinden/taksit vadesinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde tahsilat sağlanamaması veya kısmi tahsilat sağlanmış olması gereklidir. Kurumdan 1 yıllık süre sonunda tazmin talebinde bulunulabilecek olup, Kurum, anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme/ceza faizi hariç akdi faiz/kâr payı/kira tutarı oranından hesaplanacak faiz/kâr payı/kira tutarını kefaleti oranında tazmin eder.

c) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılmış olması durumunda, temerrüt halinde, krediye kefalet vermiş olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin mali gücünü kaybetmiş, gayrifaal, kefaleti kabul edilemez hale gelmiş ve kredi verence takip oluşmuş olması durumunda Kurum, anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme/ceza faizi hariç akdi faiz/kâr payı/kira tutarı oranından hesaplanacak faiz/kâr payı/kira tutarını kefaleti oranında tazmin eder.

(5) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere ilişkin tazmin işlemlerinde, kredinin takibe alındığı tarihteki TCMB döviz alış kuru esas alınır. TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi kredilerde TCMB çapraz kuru esas alınır.

(6) Temerrüt durumunda teminatların nakde çevrilmesine ve kanuni takibe ilişkin işlemler kredi verenler tarafından yürütülür ve kredi verenlerin nakde çevrilen teminatlar ve takip neticesinde elde ettiği tahsilat, tazmin edilen kefalet oranında Kuruma aktarılır. Kanuni takip masrafları kredi veren ile Kurum arasında sağlanan kefalet oranında paylaşılır.

(7) Kurum, tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlanan desteği ayrı bir hesapta takip eder. Bakanlık sağlayacağı destek kapsamında nakit ya da özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinden erken itfa edilen tutarları destek hesabına transfer eder.

(8) Kurumun tazmin sorumluluğu ortadan kalktığında destek ve işletme hesaplarında yer alan bakiyeler ve ileride yapılacak tahsilat, merkezi yönetim bütçesine gelir kaydedilir.

(9) Kurum; yararlanıcılara, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, sağlanacak kefaletlere, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir. Kredi verenler, bu Karar kapsamında sağlanan kredilerden doğan alacaklar ile ilgili olarak takibe konu teminatların rayiç değerlerinden veya icra yoluyla satışından, alacakların kısmen veya tamamen tahsil edilemeyeceğinin ve zararın giderek daha fazla artacağının anlaşılması halinde ya da tahsil kabiliyetini artırabilmek amacıyla Kurum tarafından tazmin edilen tutardan iskonto yapılmaması kaydıyla, faiz/kâr payı/kira tutarından iskonto yapmak veya tamamen vazgeçmek, alacakları ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, alacağı yeniden itfa planına bağlamak dâhil borçlu yararlanıcı ve kefilleri ile yeni protokoller yapmak, yapılacak protokol ile yeni itfa planına bağlanacak alacakların para biriminde değişiklikler yapmak, gerektiğinde yapılan protokole bağlı olarak kanuni takibi sözleşme süresince durdurmak veya neticesiz bırakmak, teminatlar ya da sonradan icra marifetiyle edinilen varlıklar üzerinde muhafaza tedbirinin uygulanıp uygulanmamasına karar vermek ile yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde tahsil kabiliyetini artırmaya yönelik her türlü uygulamayı yapmaya yetkilidir. Kredi verenler takip ve tahsilat işlemlerini yasal düzenlemeler ile işbu Karardaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirmek ve sonuçlarını Kuruma raporlamakla, Kurum ise yapılan işlemlere ilişkin gerekli kontrol ve gözetimi yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 5– Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlere ilişkin yararlanıcılardan tahsil olunan kefalet komisyonlarından Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanuni takip masraflarını ödemek üzere Bakanlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar işletme hesabı adı altında açılan ayrı bir hesapta takip edilir. Bakanlık, Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuni takip masraflarını ödemesi için destek hesabı aracılığıyla işletme hesabına kaynak aktarır. Kurum, tazmin yükümlülüklerini ve kanuni takip masrafları ile tazmin işlemlerine ilişkin tüm yasal giderleri işletme hesabından karşılar.

(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında ve işbu Kararın yürürlüğe girmesi ile verilen kefaletlere ilişkin yararlanıcı ve kredi verenlerden tahsil edilecek komisyonlardan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da kefillerinden kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında toplanan tutarlardan öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, Bakanlık destek hesabından aktarılan tutarlardan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Kuruma aktarılabilecek olan kaynağın üst limiti olan 25 milyar TL tutarındaki limite dâhil edilmez.”

MADDE 6– Aynı Kararın 8 inci maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bakanlık, sistemin denetimini periyodik olarak ve ihtiyaç duyulan hallerde Hazine Kontrolörleri Kurulu eliyle yaptırır.”

MADDE 7– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bakanlık bu Karar ile belirlenen usul ve esaslar uyarınca Kurum tarafından kredi verenlere tahsis edilen kefalet limiti üzerinden belirlenen azami kefalet oram ve tazmin üst limitine uygun olarak kredi verenler tarafından yararlanıcılara kullandırılan kredi işlemlerinden kaynaklanan işbu Karardaki şartlara uygun tazmin taleplerini karşılar.”

“(5) Kurum, kredi verenlerin sistem kapsamındaki performansını, portföylerindeki tahsili gecikmiş alacak oranı ve kefalet tazmin oranı çerçevesinde altı aylık dönemler itibarıyla değerlendirir. Kurum performans değerlendirmesi çerçevesinde, kredi verenlere açılan limitlerden kullanılmamış kısımları iptal etmeye ve yeni limit açmamaya yetkilidir. Bu hükme ilişkin esaslar Bakanlık ile Kurum arasında yapılacak Protokol ile belirlenir.”

MADDE 8– Aynı Kararın geçici 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) 24/6/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kararın uygulanması kapsamında değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında risk bakiyesi bulunan işletmeler, 31/12/2019 tarihine kadar işbu Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.”

MADDE 10– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.