12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

22 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30633

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan:

MADDE 1 – 12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kapasite raporunun elektronik ortamda onaylanması halinde, Birlik Başkanı ve Genel Sekreter veya kapasite raporlarını incelemek ve onaylamakla görevli ve yetkili kılınan Birlik personeli tarafından raporlar kontrol edilerek Konfederasyon Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle onay işlemi gerçekleştirilir.  Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında birlik için ayrılan bölümde  “…… Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onayı” ibaresi yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kapasite raporu, Birliğin onayını müteakip, Konfederasyonda kapasite raporu ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli birim uzmanları tarafından incelenir. Uygun bulunan kapasite raporu, Konfederasyon Genel Sekreterliğinin görevli ve yetkili kıldığı personel tarafından kendilerine Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle elektronik ortamda onaylanır. Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında Konfederasyon için ayrılan bölümde “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Onayı” ile “Tarih ve No” ibareleri yer alır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere birliğe iade edilir.”

“(3) Elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak oda mührü ile mühürlenir ve oda yetkililerince ıslak imza ile imzalanır. Raporun bir nüshası üyeye verilir, bir nüshası da odada muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.