18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

17 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30598

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri, 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (g) bentleri, 490 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 497 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“g) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“m) Bakan Yardımcısı: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısını”

“aa) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Karar Komisyonu, ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gördüğünde komisyona ilave üye davet edebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte bulunan şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun değerlendirilen YK ile Bakanlık arasında yetkilendirme protokolü YK’nin temsilcisi ve ilgili Bakan Yardımcısı tarafından karşılıklı imzalanır. Yetkilendirme protokolünün süresi en fazla on yıldır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar 1/11/2018 tarihine kadar YK tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır. Bununla birlikte, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, 18/1/2018 tarihinden önce yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmaz. Bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler istenir. Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde 18/1/2018 tarihi ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranır ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam eder. Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2017 29952

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2018 30361