Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kuralları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalılar…

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010-E. 11390410

Tarih: 05/09/2018

Konu : Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kuralları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalılar, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmaktadır.

Diğer taraftan, Kuram Sağlık Kurulunca verilen kararlara, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına ve mahkeme kararlarına istinaden sigortalıların sürekli iş göremezlik gelirinden Kanunun 22 nci maddesi gereği indirim yapılmakta, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluk hallerinin tespitinde ise Kanunun 21 inci ve 23 üncü maddeleri gereğince rücu işlemleri yürütülmektedir.

5510 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde; iş kazası ve meslek hastalığının, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını korama ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmesi halinde, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınacağı öngörülmüş olup, 23 üncü maddesinde de süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk hallerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün 4/3/2016 tarihli ve 3489562 sayılı Genel Yazısında; iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde Kuram Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından denetim amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarına gönderilen dosyalarının, soruşturma sonucu beklenmeden emeklilik servislerine iletilerek sürekli iş göremezlik gelirlerinin bağlanacağı, daha sonra düzenlenen denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde, Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı talimatlandırılmıştır.

Ancak, söz konusu talimatımıza rağmen bazı ünitelerin emeklilik servislerince Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarından soruşturma sonucu rapor intikal etmeden gelir bağlama işlemlerinin sonuçlandırılmadığı tespit edilmiş olup, sigortalıların mağduriyetine sebep olunmaması açısından iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların kısa vade sigortalılar servisince emeklilik servislerine iletilen dosyalarının gelir bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması, bağlanan gelir ile ilgili olarak denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespiti halinde bağlanan sürekli iş göremezlik geliri hesabının bu doğrultuda yapılarak sonucuna göre ilk peşin sermaye değeri tablolarının denetim raporuyla birlikte hukuk birimine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür