MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

11 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30592

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) VİDMK, fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilir. İhracın fon tarafından yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için VFF, İDMK ihracı için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK ihraç edebilir. Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar kurucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle VİDMK veya bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak suretiyle VDMK ihraç edebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış; onbirinci ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İhraç tavanı içinde yapılacak VİDMK ihraçları için birden fazla sayıda fon kurulabilir.

c) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını aşamaz.”

“(11) Kurulca verilen ihraç tavanı kapsamında ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe, aynı fon kullanılmak suretiyle yeni bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz. VİDMK’nın itfa edilmiş olması ve fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuş olan bir fon yeni bir VİDMK ihracı için kullanılabilir. İhraç ettiği VİDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek yeni VİDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusunun eski VİDMK’nın itfasını takiben yapılması zorunludur.”

“(14) İFK tarafından fon kurulmaksızın yapılan VİDMK ihraçlarında, Kurulca verilen ihraç tavanı kapsamında ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe yeni bir ihraç tavanı başvurusunda bulunulamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhraç tavanı içerisinde aşağıda belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip tertipler oluşturulabilir.

a) Varlıkların vadesi,

b) Varlıkların anapara veya faiz ödeme zamanları,

c) Varlıklardan elde edilecek faiz veya getirinin türü,

ç) Anapara, faiz veya getiri ödemelerinde öncelikler,

d) Tasfiye prosedürüne ilişkin haklar,

e) Kredi riski,

f) Kurulca uygun görülecek diğer kriterler.

(3) Halka arz edilecek VİDMK için derecelendirme kuruluşları tarafından kredi derecelendirilmesinin yapılması ve derecelendirme notunun Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirilmesi zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaynak kuruluş veya kurucu, VİDMK’nın nominal değerinin %5’ini satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür. Tertipler halinde yapılan VİDMK ihraçlarında bu yükümlülük;

a) Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VİDMK tertipleri olması durumunda, her bir tertipten eşit ya da oransal olacak şekildeveya,

b) Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VİDMK tertipleri olması durumunda, en düşük kredi kalitesine sahip tertip veya tertiplerden olacak şekilde,

uygulanır.

(2) Kurul, varlıkların türüne göre birinci fıkrada belirtilen oranı farklılaştırabileceği gibi, %10’u geçmemek üzere kaynak kuruluş veya kurucu bazında artırmaya yetkilidir. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda birinci fıkradaki risk tutma yükümlülüğü her bir kaynak kuruluş için devrettiği varlıklarla ilişkilendirilen tertiplerle sınırlı olarak uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende (8) numaralı alt bent eklenmiş; (b) bendinin (5) numaralı alt bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Banka veya İFK tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler,”

“8) Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar.”

“5) (a) bendinin (5), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamındaki varlıklar,”

“(2) Fon, birinci fıkrada sayılan varlıkları imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde devralır. Devir sonucunda ilgili varlığın sahipliğiyle ilgili tüm haklar fona geçer ve bu hususa imzalanacak sözleşmede yer verilir. Teminatlı menkul kıymetlerin fona dahil edilmesi durumunda ayrıca devir sözleşmesi aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Teminatlı menkul kıymetlerden yurt içinde ihraç edilmiş olanların MKK’da kayden oluşturulmuş ve fon adına açılan hesaba aktarılmış olması.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Farklı haklara sahip değişik tertiplerde VİDMK ihraç edilebilir,”

“(2) İzahnamede ve ihraç belgesinde açıklanmak ve bu Tebliğde yer alan risk tutma kuralına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurucu veya kaynak kuruluş fon portföyünün kalitesinin artırılması amacıyla VİDMK tertiplerinden satın alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Fon portföyünde yer alan;

a) Nakdin tutarına ve nakdin tutulduğu hesabın numarasına,

b) Menkul kıymetlere ilişkin olarak kıymetin türü ve işlemin tipine göre; varsa fon kodu, ISIN kodu, sayısı, ihraç tarihi, ihraç değeri,nominal değeri, para birimi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına ilişkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara,

muhasebe kayıtlarına ilişkin açıklamalarda yer verilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt içinde ihraç edilecek VİDMK’ya ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde VİDMK’nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.”

“(4) Yurt dışında ihraç edilecek VİDMK’ya ilişkin ücret ise, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda bu Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2014 28877